کمترین: 
10340
بیشترین: 
10780
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10340
زمان: 
4/15 15:10
قیمت پوند امروز 15 تیر 1397
قیمت پونددر تاریخ 15 تیر 1397 , 10340 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/15 10:20","price":10386},{"date":"1397/04/15 10:30","price":10394},{"date":"1397/04/15 10:40","price":10388},{"date":"1397/04/15 10:50","price":10390},{"date":"1397/04/15 11:00","price":10392},{"date":"1397/04/15 11:10","price":10394},{"date":"1397/04/15 11:20","price":10391},{"date":"1397/04/15 11:40","price":10390},{"date":"1397/04/15 11:50","price":10391},{"date":"1397/04/15 12:00","price":10390},{"date":"1397/04/15 12:20","price":10388},{"date":"1397/04/15 12:30","price":10394},{"date":"1397/04/15 12:40","price":10392},{"date":"1397/04/15 12:50","price":10395},{"date":"1397/04/15 13:00","price":10398},{"date":"1397/04/15 13:10","price":10396},{"date":"1397/04/15 13:20","price":10399},{"date":"1397/04/15 13:30","price":10722},{"date":"1397/04/15 13:40","price":10724},{"date":"1397/04/15 13:50","price":10736},{"date":"1397/04/15 14:00","price":10780},{"date":"1397/04/15 14:10","price":10755},{"date":"1397/04/15 14:20","price":10760},{"date":"1397/04/15 14:30","price":10676},{"date":"1397/04/15 14:40","price":10694},{"date":"1397/04/15 14:50","price":10471},{"date":"1397/04/15 15:00","price":10450},{"date":"1397/04/15 15:10","price":10340}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398