کمترین: 
9144
بیشترین: 
9531
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9144
زمان: 
4/15 15:10
قیمت یورو امروز 15 تیر 1397
قیمت یورودر تاریخ 15 تیر 1397 , 9144 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/15 10:20","price":9183},{"date":"1397/04/15 10:30","price":9193},{"date":"1397/04/15 10:40","price":9185},{"date":"1397/04/15 10:50","price":9183},{"date":"1397/04/15 11:00","price":9188},{"date":"1397/04/15 11:10","price":9197},{"date":"1397/04/15 11:20","price":9191},{"date":"1397/04/15 11:50","price":9189},{"date":"1397/04/15 12:00","price":9201},{"date":"1397/04/15 12:10","price":9193},{"date":"1397/04/15 12:20","price":9196},{"date":"1397/04/15 12:30","price":9197},{"date":"1397/04/15 12:40","price":9191},{"date":"1397/04/15 12:50","price":9188},{"date":"1397/04/15 13:00","price":9187},{"date":"1397/04/15 13:10","price":9189},{"date":"1397/04/15 13:20","price":9188},{"date":"1397/04/15 13:30","price":9478},{"date":"1397/04/15 13:40","price":9486},{"date":"1397/04/15 13:50","price":9491},{"date":"1397/04/15 14:00","price":9531},{"date":"1397/04/15 14:10","price":9514},{"date":"1397/04/15 14:20","price":9519},{"date":"1397/04/15 14:30","price":9449},{"date":"1397/04/15 14:40","price":9462},{"date":"1397/04/15 14:50","price":9268},{"date":"1397/04/15 15:00","price":9251},{"date":"1397/04/15 15:10","price":9144}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398