کمترین: 
661.13
بیشترین: 
668.75
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
664.38
زمان: 
4/15 23:32
قیمت گازوئیل امروز 15 تیر 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 15 تیر 1397 , 664.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/15 00:32","price":667.88},{"date":"1397/04/15 01:00","price":668.75},{"date":"1397/04/15 01:32","price":668.25},{"date":"1397/04/15 02:00","price":668.13},{"date":"1397/04/15 05:00","price":667.25},{"date":"1397/04/15 05:32","price":664.75},{"date":"1397/04/15 06:00","price":665.25},{"date":"1397/04/15 06:32","price":665},{"date":"1397/04/15 07:00","price":665.25},{"date":"1397/04/15 08:00","price":666.25},{"date":"1397/04/15 08:32","price":665.88},{"date":"1397/04/15 09:00","price":666.13},{"date":"1397/04/15 09:32","price":666.75},{"date":"1397/04/15 10:00","price":666.25},{"date":"1397/04/15 10:32","price":667.25},{"date":"1397/04/15 11:00","price":667.88},{"date":"1397/04/15 11:32","price":667.13},{"date":"1397/04/15 12:32","price":667.88},{"date":"1397/04/15 13:32","price":667.13},{"date":"1397/04/15 14:08","price":666.13},{"date":"1397/04/15 14:32","price":664.13},{"date":"1397/04/15 15:08","price":663.88},{"date":"1397/04/15 15:32","price":664.13},{"date":"1397/04/15 16:00","price":663.38},{"date":"1397/04/15 16:32","price":662},{"date":"1397/04/15 17:00","price":661.13},{"date":"1397/04/15 17:32","price":662.13},{"date":"1397/04/15 18:00","price":661.88},{"date":"1397/04/15 18:32","price":661.63},{"date":"1397/04/15 19:00","price":662.88},{"date":"1397/04/15 19:32","price":665.13},{"date":"1397/04/15 20:00","price":664.38},{"date":"1397/04/15 20:32","price":664.88},{"date":"1397/04/15 21:00","price":665},{"date":"1397/04/15 21:32","price":666.38},{"date":"1397/04/15 22:00","price":664.38},{"date":"1397/04/15 23:00","price":664},{"date":"1397/04/15 23:32","price":664.38}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398