کمترین: 
2.827
بیشترین: 
2.856
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.853
زمان: 
4/15 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 15 تیر 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 15 تیر 1397 , 2.853 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/15 00:00","price":2.837},{"date":"1397/04/15 00:32","price":2.835},{"date":"1397/04/15 01:00","price":2.83},{"date":"1397/04/15 01:32","price":2.829},{"date":"1397/04/15 02:00","price":2.83},{"date":"1397/04/15 03:00","price":2.829},{"date":"1397/04/15 03:32","price":2.83},{"date":"1397/04/15 04:00","price":2.832},{"date":"1397/04/15 04:32","price":2.83},{"date":"1397/04/15 05:00","price":2.827},{"date":"1397/04/15 05:32","price":2.829},{"date":"1397/04/15 07:00","price":2.83},{"date":"1397/04/15 07:32","price":2.832},{"date":"1397/04/15 08:00","price":2.833},{"date":"1397/04/15 09:32","price":2.836},{"date":"1397/04/15 10:00","price":2.833},{"date":"1397/04/15 10:32","price":2.841},{"date":"1397/04/15 11:00","price":2.845},{"date":"1397/04/15 11:32","price":2.837},{"date":"1397/04/15 12:32","price":2.829},{"date":"1397/04/15 13:32","price":2.83},{"date":"1397/04/15 14:08","price":2.836},{"date":"1397/04/15 14:32","price":2.833},{"date":"1397/04/15 15:08","price":2.835},{"date":"1397/04/15 15:32","price":2.837},{"date":"1397/04/15 16:32","price":2.843},{"date":"1397/04/15 17:00","price":2.849},{"date":"1397/04/15 18:00","price":2.835},{"date":"1397/04/15 19:00","price":2.844},{"date":"1397/04/15 19:32","price":2.85},{"date":"1397/04/15 20:00","price":2.849},{"date":"1397/04/15 20:32","price":2.848},{"date":"1397/04/15 21:32","price":2.852},{"date":"1397/04/15 22:00","price":2.856},{"date":"1397/04/15 22:32","price":2.851},{"date":"1397/04/15 23:00","price":2.854},{"date":"1397/04/15 23:32","price":2.853}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399