کمترین: 
2.0995
بیشترین: 
2.1335
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.109
زمان: 
4/15 23:32
قیمت بنزین امروز 15 تیر 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 15 تیر 1397 , 2.109 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/15 00:00","price":2.127},{"date":"1397/04/15 00:32","price":2.1275},{"date":"1397/04/15 01:00","price":2.1335},{"date":"1397/04/15 01:32","price":2.132},{"date":"1397/04/15 02:00","price":2.133},{"date":"1397/04/15 03:00","price":2.1335},{"date":"1397/04/15 03:32","price":2.1315},{"date":"1397/04/15 04:00","price":2.1295},{"date":"1397/04/15 04:32","price":2.1305},{"date":"1397/04/15 05:00","price":2.127},{"date":"1397/04/15 05:32","price":2.1205},{"date":"1397/04/15 06:00","price":2.121},{"date":"1397/04/15 06:32","price":2.1205},{"date":"1397/04/15 07:00","price":2.121},{"date":"1397/04/15 07:32","price":2.1205},{"date":"1397/04/15 08:00","price":2.1235},{"date":"1397/04/15 08:32","price":2.1225},{"date":"1397/04/15 09:00","price":2.124},{"date":"1397/04/15 09:32","price":2.125},{"date":"1397/04/15 10:00","price":2.1235},{"date":"1397/04/15 10:32","price":2.128},{"date":"1397/04/15 11:00","price":2.1295},{"date":"1397/04/15 11:32","price":2.1265},{"date":"1397/04/15 12:32","price":2.1292},{"date":"1397/04/15 13:00","price":2.1265},{"date":"1397/04/15 13:32","price":2.12},{"date":"1397/04/15 14:08","price":2.1145},{"date":"1397/04/15 14:32","price":2.1105},{"date":"1397/04/15 15:08","price":2.114},{"date":"1397/04/15 15:32","price":2.1128},{"date":"1397/04/15 16:00","price":2.1125},{"date":"1397/04/15 16:32","price":2.1084},{"date":"1397/04/15 17:00","price":2.1025},{"date":"1397/04/15 17:32","price":2.105},{"date":"1397/04/15 18:00","price":2.0995},{"date":"1397/04/15 18:32","price":2.1015},{"date":"1397/04/15 19:00","price":2.1109},{"date":"1397/04/15 19:32","price":2.1115},{"date":"1397/04/15 20:00","price":2.1149},{"date":"1397/04/15 20:32","price":2.1179},{"date":"1397/04/15 21:00","price":2.119},{"date":"1397/04/15 21:32","price":2.122},{"date":"1397/04/15 22:00","price":2.1105},{"date":"1397/04/15 22:32","price":2.1127},{"date":"1397/04/15 23:00","price":2.1105},{"date":"1397/04/15 23:32","price":2.109}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398