کمترین: 
2.1591
بیشترین: 
2.1871
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1703
زمان: 
4/15 23:32
قیمت نفت کوره امروز 15 تیر 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 15 تیر 1397 , 2.1703 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/15 00:00","price":2.1803},{"date":"1397/04/15 00:32","price":2.1831},{"date":"1397/04/15 01:00","price":2.1871},{"date":"1397/04/15 01:32","price":2.1841},{"date":"1397/04/15 02:00","price":2.1839},{"date":"1397/04/15 03:00","price":2.1853},{"date":"1397/04/15 03:32","price":2.1842},{"date":"1397/04/15 04:00","price":2.1829},{"date":"1397/04/15 04:32","price":2.1836},{"date":"1397/04/15 05:00","price":2.1818},{"date":"1397/04/15 05:32","price":2.1734},{"date":"1397/04/15 06:00","price":2.1748},{"date":"1397/04/15 06:32","price":2.1732},{"date":"1397/04/15 07:00","price":2.1749},{"date":"1397/04/15 07:32","price":2.1761},{"date":"1397/04/15 08:00","price":2.1775},{"date":"1397/04/15 08:32","price":2.1767},{"date":"1397/04/15 09:00","price":2.1782},{"date":"1397/04/15 09:32","price":2.179},{"date":"1397/04/15 10:00","price":2.1779},{"date":"1397/04/15 10:32","price":2.1813},{"date":"1397/04/15 11:00","price":2.1827},{"date":"1397/04/15 11:32","price":2.1806},{"date":"1397/04/15 12:00","price":2.1804},{"date":"1397/04/15 12:32","price":2.1834},{"date":"1397/04/15 13:00","price":2.1836},{"date":"1397/04/15 13:32","price":2.1798},{"date":"1397/04/15 14:08","price":2.1767},{"date":"1397/04/15 14:32","price":2.171},{"date":"1397/04/15 15:08","price":2.1688},{"date":"1397/04/15 15:32","price":2.1694},{"date":"1397/04/15 16:00","price":2.1672},{"date":"1397/04/15 16:32","price":2.1615},{"date":"1397/04/15 17:00","price":2.1591},{"date":"1397/04/15 17:32","price":2.1643},{"date":"1397/04/15 18:00","price":2.1635},{"date":"1397/04/15 18:32","price":2.1616},{"date":"1397/04/15 19:00","price":2.1662},{"date":"1397/04/15 19:32","price":2.1736},{"date":"1397/04/15 20:00","price":2.1723},{"date":"1397/04/15 20:32","price":2.1715},{"date":"1397/04/15 21:00","price":2.1733},{"date":"1397/04/15 21:32","price":2.1768},{"date":"1397/04/15 22:00","price":2.1703},{"date":"1397/04/15 22:32","price":2.1707},{"date":"1397/04/15 23:00","price":2.1692},{"date":"1397/04/15 23:32","price":2.1703}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398