کمترین: 
76.52
بیشترین: 
77.66
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
77.09
زمان: 
4/15 23:32
قیمت نفت برنت امروز 15 تیر 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 15 تیر 1397 , 77.09 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/15 00:00","price":77.46},{"date":"1397/04/15 00:32","price":77.54},{"date":"1397/04/15 01:00","price":77.66},{"date":"1397/04/15 01:32","price":77.59},{"date":"1397/04/15 02:00","price":77.55},{"date":"1397/04/15 03:00","price":77.56},{"date":"1397/04/15 05:00","price":77.42},{"date":"1397/04/15 05:32","price":77.04},{"date":"1397/04/15 06:00","price":77.12},{"date":"1397/04/15 06:32","price":77.09},{"date":"1397/04/15 07:00","price":77.11},{"date":"1397/04/15 07:32","price":77.09},{"date":"1397/04/15 08:00","price":77.19},{"date":"1397/04/15 08:32","price":77.15},{"date":"1397/04/15 09:00","price":77.25},{"date":"1397/04/15 09:32","price":77.31},{"date":"1397/04/15 10:00","price":77.25},{"date":"1397/04/15 10:32","price":77.34},{"date":"1397/04/15 11:00","price":77.44},{"date":"1397/04/15 11:32","price":77.34},{"date":"1397/04/15 12:00","price":77.23},{"date":"1397/04/15 12:32","price":77.37},{"date":"1397/04/15 13:00","price":77.31},{"date":"1397/04/15 13:32","price":77.22},{"date":"1397/04/15 14:08","price":77.12},{"date":"1397/04/15 14:32","price":76.78},{"date":"1397/04/15 15:08","price":76.75},{"date":"1397/04/15 15:32","price":76.8},{"date":"1397/04/15 16:00","price":76.69},{"date":"1397/04/15 16:32","price":76.56},{"date":"1397/04/15 17:00","price":76.52},{"date":"1397/04/15 17:32","price":76.58},{"date":"1397/04/15 18:00","price":76.54},{"date":"1397/04/15 18:32","price":76.64},{"date":"1397/04/15 19:00","price":76.84},{"date":"1397/04/15 19:32","price":77},{"date":"1397/04/15 20:00","price":76.95},{"date":"1397/04/15 20:32","price":77.12},{"date":"1397/04/15 21:00","price":77.17},{"date":"1397/04/15 21:32","price":77.25},{"date":"1397/04/15 22:00","price":77.08},{"date":"1397/04/15 22:32","price":77.09},{"date":"1397/04/15 23:00","price":77.06},{"date":"1397/04/15 23:32","price":77.09}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398