کمترین: 
72.31
بیشترین: 
73.86
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
73.8
زمان: 
4/15 23:32
قیمت نفت سبک امروز 15 تیر 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 15 تیر 1397 , 73.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/15 00:00","price":72.98},{"date":"1397/04/15 00:32","price":73.03},{"date":"1397/04/15 01:00","price":73},{"date":"1397/04/15 01:32","price":73.09},{"date":"1397/04/15 02:00","price":73.15},{"date":"1397/04/15 03:00","price":73.09},{"date":"1397/04/15 03:32","price":73.12},{"date":"1397/04/15 04:32","price":73.08},{"date":"1397/04/15 05:00","price":72.91},{"date":"1397/04/15 05:32","price":72.69},{"date":"1397/04/15 06:00","price":72.78},{"date":"1397/04/15 07:00","price":72.83},{"date":"1397/04/15 07:32","price":72.79},{"date":"1397/04/15 08:00","price":72.87},{"date":"1397/04/15 08:32","price":72.81},{"date":"1397/04/15 09:00","price":72.94},{"date":"1397/04/15 09:32","price":73.03},{"date":"1397/04/15 10:32","price":73.11},{"date":"1397/04/15 11:00","price":73.2},{"date":"1397/04/15 11:32","price":73.12},{"date":"1397/04/15 12:00","price":73.06},{"date":"1397/04/15 12:32","price":73.12},{"date":"1397/04/15 13:00","price":73.17},{"date":"1397/04/15 13:32","price":72.92},{"date":"1397/04/15 14:08","price":72.91},{"date":"1397/04/15 14:32","price":72.73},{"date":"1397/04/15 15:08","price":72.66},{"date":"1397/04/15 15:32","price":72.38},{"date":"1397/04/15 16:32","price":72.33},{"date":"1397/04/15 17:00","price":72.53},{"date":"1397/04/15 17:32","price":72.31},{"date":"1397/04/15 18:00","price":72.42},{"date":"1397/04/15 18:32","price":72.64},{"date":"1397/04/15 19:00","price":73.11},{"date":"1397/04/15 19:32","price":73.5},{"date":"1397/04/15 20:00","price":73.45},{"date":"1397/04/15 20:32","price":73.86},{"date":"1397/04/15 21:32","price":73.78},{"date":"1397/04/15 22:00","price":73.72},{"date":"1397/04/15 22:32","price":73.73},{"date":"1397/04/15 23:00","price":73.58},{"date":"1397/04/15 23:32","price":73.8}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398