کمترین: 
104
بیشترین: 
109
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
107
زمان: 
4/14 20:50
قیمت افغانی امروز 14 تیر 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 14 تیر 1397 , 107 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/14 11:30","price":109},{"date":"1397/04/14 11:50","price":108},{"date":"1397/04/14 12:40","price":107},{"date":"1397/04/14 12:50","price":106},{"date":"1397/04/14 14:10","price":107},{"date":"1397/04/14 15:00","price":108},{"date":"1397/04/14 16:00","price":107},{"date":"1397/04/14 16:20","price":106},{"date":"1397/04/14 16:40","price":107},{"date":"1397/04/14 17:20","price":106},{"date":"1397/04/14 18:50","price":105},{"date":"1397/04/14 19:40","price":104},{"date":"1397/04/14 20:00","price":107},{"date":"1397/04/14 20:30","price":108},{"date":"1397/04/14 20:50","price":107}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398