کمترین: 
948
بیشترین: 
992
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
972
زمان: 
4/14 21:20
قیمت کرون نروژ امروز 14 تیر 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 14 تیر 1397 , 972 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/14 10:40","price":990},{"date":"1397/04/14 10:50","price":991},{"date":"1397/04/14 11:00","price":992},{"date":"1397/04/14 11:20","price":991},{"date":"1397/04/14 11:30","price":988},{"date":"1397/04/14 11:50","price":980},{"date":"1397/04/14 12:00","price":972},{"date":"1397/04/14 12:10","price":977},{"date":"1397/04/14 12:20","price":976},{"date":"1397/04/14 12:30","price":973},{"date":"1397/04/14 12:40","price":967},{"date":"1397/04/14 12:50","price":958},{"date":"1397/04/14 13:00","price":957},{"date":"1397/04/14 13:20","price":960},{"date":"1397/04/14 13:30","price":958},{"date":"1397/04/14 13:40","price":962},{"date":"1397/04/14 14:00","price":957},{"date":"1397/04/14 14:10","price":969},{"date":"1397/04/14 14:20","price":970},{"date":"1397/04/14 14:30","price":969},{"date":"1397/04/14 14:40","price":973},{"date":"1397/04/14 14:50","price":972},{"date":"1397/04/14 15:00","price":974},{"date":"1397/04/14 15:10","price":976},{"date":"1397/04/14 15:20","price":978},{"date":"1397/04/14 15:30","price":981},{"date":"1397/04/14 15:40","price":975},{"date":"1397/04/14 16:00","price":965},{"date":"1397/04/14 16:10","price":968},{"date":"1397/04/14 16:20","price":962},{"date":"1397/04/14 16:40","price":966},{"date":"1397/04/14 16:50","price":968},{"date":"1397/04/14 17:00","price":966},{"date":"1397/04/14 17:20","price":965},{"date":"1397/04/14 17:30","price":964},{"date":"1397/04/14 17:40","price":965},{"date":"1397/04/14 17:50","price":964},{"date":"1397/04/14 18:20","price":963},{"date":"1397/04/14 18:30","price":960},{"date":"1397/04/14 18:50","price":956},{"date":"1397/04/14 19:00","price":954},{"date":"1397/04/14 19:10","price":955},{"date":"1397/04/14 19:20","price":951},{"date":"1397/04/14 19:30","price":950},{"date":"1397/04/14 19:40","price":948},{"date":"1397/04/14 19:50","price":950},{"date":"1397/04/14 20:00","price":971},{"date":"1397/04/14 20:10","price":974},{"date":"1397/04/14 20:20","price":976},{"date":"1397/04/14 20:30","price":979},{"date":"1397/04/14 20:40","price":981},{"date":"1397/04/14 20:50","price":978},{"date":"1397/04/14 21:00","price":972},{"date":"1397/04/14 21:10","price":971},{"date":"1397/04/14 21:20","price":972}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398