کمترین: 
229
بیشترین: 
241
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
235
زمان: 
4/14 21:00
قیمت بات تایلند امروز 14 تیر 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 14 تیر 1397 , 235 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/14 10:20","price":241},{"date":"1397/04/14 11:30","price":240},{"date":"1397/04/14 11:50","price":237},{"date":"1397/04/14 12:00","price":236},{"date":"1397/04/14 12:10","price":237},{"date":"1397/04/14 12:20","price":236},{"date":"1397/04/14 12:40","price":235},{"date":"1397/04/14 12:50","price":233},{"date":"1397/04/14 13:40","price":234},{"date":"1397/04/14 14:00","price":233},{"date":"1397/04/14 14:10","price":235},{"date":"1397/04/14 14:40","price":236},{"date":"1397/04/14 15:10","price":237},{"date":"1397/04/14 15:30","price":238},{"date":"1397/04/14 15:40","price":237},{"date":"1397/04/14 15:50","price":236},{"date":"1397/04/14 16:00","price":235},{"date":"1397/04/14 16:10","price":234},{"date":"1397/04/14 16:20","price":233},{"date":"1397/04/14 16:40","price":234},{"date":"1397/04/14 17:30","price":233},{"date":"1397/04/14 17:40","price":234},{"date":"1397/04/14 17:50","price":233},{"date":"1397/04/14 18:10","price":234},{"date":"1397/04/14 18:20","price":232},{"date":"1397/04/14 18:50","price":231},{"date":"1397/04/14 19:10","price":230},{"date":"1397/04/14 19:20","price":229},{"date":"1397/04/14 19:50","price":235},{"date":"1397/04/14 20:10","price":236},{"date":"1397/04/14 20:30","price":237},{"date":"1397/04/14 20:40","price":236},{"date":"1397/04/14 21:00","price":235}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398