کمترین: 
1886
بیشترین: 
1979
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1932
زمان: 
4/14 21:00
قیمت رینگیت مالزی امروز 14 تیر 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 14 تیر 1397 , 1932 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/14 10:20","price":1979},{"date":"1397/04/14 11:20","price":1978},{"date":"1397/04/14 11:30","price":1971},{"date":"1397/04/14 11:50","price":1954},{"date":"1397/04/14 12:00","price":1940},{"date":"1397/04/14 12:10","price":1948},{"date":"1397/04/14 12:20","price":1949},{"date":"1397/04/14 12:30","price":1945},{"date":"1397/04/14 12:40","price":1932},{"date":"1397/04/14 12:50","price":1920},{"date":"1397/04/14 13:00","price":1919},{"date":"1397/04/14 13:20","price":1923},{"date":"1397/04/14 13:30","price":1918},{"date":"1397/04/14 13:40","price":1925},{"date":"1397/04/14 14:00","price":1917},{"date":"1397/04/14 14:10","price":1939},{"date":"1397/04/14 14:20","price":1943},{"date":"1397/04/14 14:30","price":1936},{"date":"1397/04/14 14:40","price":1941},{"date":"1397/04/14 15:00","price":1945},{"date":"1397/04/14 15:10","price":1949},{"date":"1397/04/14 15:20","price":1952},{"date":"1397/04/14 15:30","price":1955},{"date":"1397/04/14 15:40","price":1948},{"date":"1397/04/14 16:00","price":1927},{"date":"1397/04/14 16:10","price":1932},{"date":"1397/04/14 16:20","price":1920},{"date":"1397/04/14 16:40","price":1928},{"date":"1397/04/14 16:50","price":1931},{"date":"1397/04/14 17:00","price":1930},{"date":"1397/04/14 17:20","price":1925},{"date":"1397/04/14 17:30","price":1924},{"date":"1397/04/14 17:40","price":1927},{"date":"1397/04/14 17:50","price":1925},{"date":"1397/04/14 18:00","price":1923},{"date":"1397/04/14 18:10","price":1924},{"date":"1397/04/14 18:20","price":1919},{"date":"1397/04/14 18:30","price":1915},{"date":"1397/04/14 18:40","price":1910},{"date":"1397/04/14 18:50","price":1900},{"date":"1397/04/14 19:00","price":1901},{"date":"1397/04/14 19:20","price":1892},{"date":"1397/04/14 19:40","price":1886},{"date":"1397/04/14 19:50","price":1887},{"date":"1397/04/14 20:00","price":1934},{"date":"1397/04/14 20:10","price":1938},{"date":"1397/04/14 20:20","price":1942},{"date":"1397/04/14 20:30","price":1948},{"date":"1397/04/14 20:40","price":1953},{"date":"1397/04/14 20:50","price":1947},{"date":"1397/04/14 21:00","price":1932}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398