کمترین: 
690
بیشترین: 
727
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
707
زمان: 
4/14 21:10
قیمت ین ژاپن امروز 14 تیر 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 14 تیر 1397 , 707 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/14 10:20","price":727},{"date":"1397/04/14 10:40","price":725},{"date":"1397/04/14 11:30","price":723},{"date":"1397/04/14 11:50","price":717},{"date":"1397/04/14 12:00","price":711},{"date":"1397/04/14 12:10","price":713},{"date":"1397/04/14 12:20","price":714},{"date":"1397/04/14 12:30","price":711},{"date":"1397/04/14 12:40","price":706},{"date":"1397/04/14 12:50","price":703},{"date":"1397/04/14 13:00","price":701},{"date":"1397/04/14 13:20","price":702},{"date":"1397/04/14 13:30","price":701},{"date":"1397/04/14 13:40","price":703},{"date":"1397/04/14 14:00","price":700},{"date":"1397/04/14 14:10","price":708},{"date":"1397/04/14 14:20","price":709},{"date":"1397/04/14 14:30","price":708},{"date":"1397/04/14 14:40","price":709},{"date":"1397/04/14 14:50","price":710},{"date":"1397/04/14 15:00","price":711},{"date":"1397/04/14 15:10","price":712},{"date":"1397/04/14 15:20","price":713},{"date":"1397/04/14 15:30","price":714},{"date":"1397/04/14 15:40","price":712},{"date":"1397/04/14 15:50","price":711},{"date":"1397/04/14 16:00","price":704},{"date":"1397/04/14 16:20","price":701},{"date":"1397/04/14 16:40","price":704},{"date":"1397/04/14 16:50","price":705},{"date":"1397/04/14 17:00","price":704},{"date":"1397/04/14 17:20","price":703},{"date":"1397/04/14 17:50","price":702},{"date":"1397/04/14 18:00","price":703},{"date":"1397/04/14 18:20","price":701},{"date":"1397/04/14 18:30","price":700},{"date":"1397/04/14 18:40","price":699},{"date":"1397/04/14 18:50","price":698},{"date":"1397/04/14 19:00","price":695},{"date":"1397/04/14 19:10","price":694},{"date":"1397/04/14 19:20","price":691},{"date":"1397/04/14 19:40","price":690},{"date":"1397/04/14 19:50","price":691},{"date":"1397/04/14 20:00","price":707},{"date":"1397/04/14 20:10","price":710},{"date":"1397/04/14 20:20","price":711},{"date":"1397/04/14 20:30","price":714},{"date":"1397/04/14 20:40","price":715},{"date":"1397/04/14 20:50","price":711},{"date":"1397/04/14 21:00","price":708},{"date":"1397/04/14 21:10","price":707}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398