کمترین: 
663.25
بیشترین: 
672.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
667.38
زمان: 
4/14 23:32
قیمت گازوئیل امروز 14 تیر 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 14 تیر 1397 , 667.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/14 05:00","price":665.25},{"date":"1397/04/14 06:00","price":663.25},{"date":"1397/04/14 06:32","price":663.75},{"date":"1397/04/14 07:00","price":663.25},{"date":"1397/04/14 07:32","price":663.88},{"date":"1397/04/14 08:08","price":664},{"date":"1397/04/14 08:32","price":663.88},{"date":"1397/04/14 10:32","price":664.5},{"date":"1397/04/14 11:32","price":664},{"date":"1397/04/14 12:00","price":664.63},{"date":"1397/04/14 12:32","price":666.38},{"date":"1397/04/14 13:08","price":665.63},{"date":"1397/04/14 13:32","price":666.88},{"date":"1397/04/14 14:08","price":667.38},{"date":"1397/04/14 14:32","price":668.75},{"date":"1397/04/14 15:00","price":669.88},{"date":"1397/04/14 15:32","price":668.88},{"date":"1397/04/14 16:00","price":670.38},{"date":"1397/04/14 16:32","price":670.88},{"date":"1397/04/14 17:00","price":670.13},{"date":"1397/04/14 17:32","price":668.63},{"date":"1397/04/14 18:00","price":670.63},{"date":"1397/04/14 18:32","price":669.88},{"date":"1397/04/14 19:00","price":670.88},{"date":"1397/04/14 19:32","price":672.38},{"date":"1397/04/14 20:00","price":665.88},{"date":"1397/04/14 20:32","price":672.25},{"date":"1397/04/14 21:00","price":672.13},{"date":"1397/04/14 21:32","price":670.63},{"date":"1397/04/14 22:00","price":671.88},{"date":"1397/04/14 22:32","price":671.13},{"date":"1397/04/14 23:08","price":668.25},{"date":"1397/04/14 23:32","price":667.38}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398