کمترین: 
77.43
بیشترین: 
78.34
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
77.43
زمان: 
4/14 23:32
قیمت نفت برنت امروز 14 تیر 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 14 تیر 1397 , 77.43 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/14 05:00","price":78.03},{"date":"1397/04/14 06:00","price":77.72},{"date":"1397/04/14 06:32","price":77.75},{"date":"1397/04/14 07:00","price":77.67},{"date":"1397/04/14 07:32","price":77.73},{"date":"1397/04/14 08:08","price":77.7},{"date":"1397/04/14 08:32","price":77.69},{"date":"1397/04/14 09:00","price":77.67},{"date":"1397/04/14 09:32","price":77.68},{"date":"1397/04/14 10:00","price":77.7},{"date":"1397/04/14 10:32","price":77.78},{"date":"1397/04/14 11:08","price":77.8},{"date":"1397/04/14 11:32","price":77.75},{"date":"1397/04/14 12:00","price":77.81},{"date":"1397/04/14 12:32","price":78.02},{"date":"1397/04/14 13:08","price":77.94},{"date":"1397/04/14 13:32","price":77.91},{"date":"1397/04/14 14:08","price":77.89},{"date":"1397/04/14 14:32","price":78.06},{"date":"1397/04/14 15:00","price":78.19},{"date":"1397/04/14 15:32","price":78.08},{"date":"1397/04/14 16:00","price":78.26},{"date":"1397/04/14 16:32","price":78.34},{"date":"1397/04/14 17:00","price":78.22},{"date":"1397/04/14 17:32","price":77.96},{"date":"1397/04/14 18:00","price":78.17},{"date":"1397/04/14 18:32","price":78.06},{"date":"1397/04/14 19:00","price":78.19},{"date":"1397/04/14 19:32","price":78.32},{"date":"1397/04/14 20:00","price":77.56},{"date":"1397/04/14 20:32","price":78.25},{"date":"1397/04/14 21:00","price":78.16},{"date":"1397/04/14 21:32","price":77.91},{"date":"1397/04/14 22:00","price":78.09},{"date":"1397/04/14 22:32","price":77.92},{"date":"1397/04/14 23:08","price":77.53},{"date":"1397/04/14 23:32","price":77.43}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398