کمترین: 
2.832
بیشترین: 
2.881
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.838
زمان: 
4/14 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 14 تیر 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 14 تیر 1397 , 2.838 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/14 03:32","price":2.841},{"date":"1397/04/14 04:00","price":2.838},{"date":"1397/04/14 04:32","price":2.84},{"date":"1397/04/14 05:00","price":2.838},{"date":"1397/04/14 06:00","price":2.837},{"date":"1397/04/14 07:00","price":2.833},{"date":"1397/04/14 07:32","price":2.836},{"date":"1397/04/14 08:08","price":2.833},{"date":"1397/04/14 09:00","price":2.835},{"date":"1397/04/14 09:32","price":2.833},{"date":"1397/04/14 10:00","price":2.836},{"date":"1397/04/14 11:08","price":2.835},{"date":"1397/04/14 11:32","price":2.841},{"date":"1397/04/14 12:00","price":2.832},{"date":"1397/04/14 12:32","price":2.836},{"date":"1397/04/14 13:08","price":2.838},{"date":"1397/04/14 13:32","price":2.84},{"date":"1397/04/14 14:08","price":2.844},{"date":"1397/04/14 14:32","price":2.843},{"date":"1397/04/14 15:00","price":2.841},{"date":"1397/04/14 15:32","price":2.837},{"date":"1397/04/14 16:00","price":2.842},{"date":"1397/04/14 16:32","price":2.845},{"date":"1397/04/14 17:00","price":2.873},{"date":"1397/04/14 17:32","price":2.881},{"date":"1397/04/14 18:00","price":2.865},{"date":"1397/04/14 18:32","price":2.841},{"date":"1397/04/14 19:00","price":2.844},{"date":"1397/04/14 20:00","price":2.846},{"date":"1397/04/14 20:32","price":2.845},{"date":"1397/04/14 21:00","price":2.846},{"date":"1397/04/14 21:32","price":2.848},{"date":"1397/04/14 22:00","price":2.853},{"date":"1397/04/14 22:32","price":2.846},{"date":"1397/04/14 23:08","price":2.836},{"date":"1397/04/14 23:32","price":2.838}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398