کمترین: 
2.1145
بیشترین: 
2.1435
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1288
زمان: 
4/14 23:32
قیمت بنزین امروز 14 تیر 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 14 تیر 1397 , 2.1288 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/14 03:00","price":2.1275},{"date":"1397/04/14 04:00","price":2.1245},{"date":"1397/04/14 04:32","price":2.124},{"date":"1397/04/14 05:00","price":2.1235},{"date":"1397/04/14 05:32","price":2.123},{"date":"1397/04/14 06:00","price":2.1155},{"date":"1397/04/14 06:32","price":2.1165},{"date":"1397/04/14 07:00","price":2.1145},{"date":"1397/04/14 07:32","price":2.116},{"date":"1397/04/14 08:08","price":2.1155},{"date":"1397/04/14 09:32","price":2.116},{"date":"1397/04/14 10:00","price":2.1162},{"date":"1397/04/14 10:32","price":2.117},{"date":"1397/04/14 11:08","price":2.1165},{"date":"1397/04/14 11:32","price":2.116},{"date":"1397/04/14 12:00","price":2.1153},{"date":"1397/04/14 12:32","price":2.121},{"date":"1397/04/14 13:32","price":2.1205},{"date":"1397/04/14 14:08","price":2.1195},{"date":"1397/04/14 14:32","price":2.1231},{"date":"1397/04/14 15:00","price":2.1285},{"date":"1397/04/14 15:32","price":2.1261},{"date":"1397/04/14 16:00","price":2.1312},{"date":"1397/04/14 16:32","price":2.1345},{"date":"1397/04/14 17:00","price":2.1305},{"date":"1397/04/14 17:32","price":2.1249},{"date":"1397/04/14 18:00","price":2.135},{"date":"1397/04/14 18:32","price":2.1327},{"date":"1397/04/14 19:00","price":2.1365},{"date":"1397/04/14 19:32","price":2.1435},{"date":"1397/04/14 20:00","price":2.122},{"date":"1397/04/14 20:32","price":2.1414},{"date":"1397/04/14 21:00","price":2.141},{"date":"1397/04/14 21:32","price":2.1375},{"date":"1397/04/14 22:00","price":2.14},{"date":"1397/04/14 22:32","price":2.137},{"date":"1397/04/14 23:08","price":2.1294},{"date":"1397/04/14 23:32","price":2.1288}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398