کمترین: 
2.165
بیشترین: 
2.195
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1797
زمان: 
4/14 23:32
قیمت نفت کوره امروز 14 تیر 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 14 تیر 1397 , 2.1797 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/14 03:00","price":2.177},{"date":"1397/04/14 03:32","price":2.1757},{"date":"1397/04/14 04:00","price":2.1734},{"date":"1397/04/14 04:32","price":2.1722},{"date":"1397/04/14 05:00","price":2.1715},{"date":"1397/04/14 05:32","price":2.1714},{"date":"1397/04/14 06:00","price":2.165},{"date":"1397/04/14 06:32","price":2.1667},{"date":"1397/04/14 07:00","price":2.165},{"date":"1397/04/14 07:32","price":2.1665},{"date":"1397/04/14 08:08","price":2.1664},{"date":"1397/04/14 08:32","price":2.1661},{"date":"1397/04/14 09:00","price":2.1658},{"date":"1397/04/14 09:32","price":2.1665},{"date":"1397/04/14 10:00","price":2.1663},{"date":"1397/04/14 10:32","price":2.1681},{"date":"1397/04/14 11:08","price":2.1702},{"date":"1397/04/14 11:32","price":2.1663},{"date":"1397/04/14 12:00","price":2.1688},{"date":"1397/04/14 12:32","price":2.1726},{"date":"1397/04/14 13:08","price":2.1714},{"date":"1397/04/14 13:32","price":2.1752},{"date":"1397/04/14 14:08","price":2.1762},{"date":"1397/04/14 14:32","price":2.1808},{"date":"1397/04/14 15:00","price":2.184},{"date":"1397/04/14 15:32","price":2.1818},{"date":"1397/04/14 16:00","price":2.1858},{"date":"1397/04/14 16:32","price":2.1864},{"date":"1397/04/14 17:00","price":2.1848},{"date":"1397/04/14 17:32","price":2.1806},{"date":"1397/04/14 18:00","price":2.1873},{"date":"1397/04/14 18:32","price":2.1855},{"date":"1397/04/14 19:00","price":2.1886},{"date":"1397/04/14 19:32","price":2.1943},{"date":"1397/04/14 20:00","price":2.1734},{"date":"1397/04/14 20:32","price":2.195},{"date":"1397/04/14 21:00","price":2.1934},{"date":"1397/04/14 21:32","price":2.1899},{"date":"1397/04/14 22:00","price":2.1907},{"date":"1397/04/14 22:32","price":2.1928},{"date":"1397/04/14 23:08","price":2.1833},{"date":"1397/04/14 23:32","price":2.1797}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398