کمترین: 
72.86
بیشترین: 
74.67
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
72.95
زمان: 
4/14 23:32
قیمت نفت سبک امروز 14 تیر 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 14 تیر 1397 , 72.95 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/14 03:00","price":74.14},{"date":"1397/04/14 03:32","price":74.15},{"date":"1397/04/14 04:00","price":74.14},{"date":"1397/04/14 04:32","price":74.18},{"date":"1397/04/14 05:00","price":74.14},{"date":"1397/04/14 05:32","price":74.03},{"date":"1397/04/14 06:00","price":73.9},{"date":"1397/04/14 06:32","price":73.96},{"date":"1397/04/14 07:00","price":73.84},{"date":"1397/04/14 07:32","price":73.88},{"date":"1397/04/14 08:08","price":73.85},{"date":"1397/04/14 08:32","price":73.9},{"date":"1397/04/14 09:00","price":73.86},{"date":"1397/04/14 10:00","price":73.91},{"date":"1397/04/14 10:32","price":73.75},{"date":"1397/04/14 11:08","price":73.83},{"date":"1397/04/14 11:32","price":73.78},{"date":"1397/04/14 12:00","price":74},{"date":"1397/04/14 12:32","price":74.17},{"date":"1397/04/14 13:08","price":74.08},{"date":"1397/04/14 13:32","price":74.14},{"date":"1397/04/14 14:08","price":74.12},{"date":"1397/04/14 14:32","price":74.39},{"date":"1397/04/14 15:00","price":74.58},{"date":"1397/04/14 15:32","price":74.47},{"date":"1397/04/14 16:00","price":74.52},{"date":"1397/04/14 16:32","price":74.67},{"date":"1397/04/14 17:00","price":74.25},{"date":"1397/04/14 17:32","price":74.45},{"date":"1397/04/14 18:00","price":73.97},{"date":"1397/04/14 18:32","price":73.86},{"date":"1397/04/14 19:00","price":73.95},{"date":"1397/04/14 19:32","price":74.08},{"date":"1397/04/14 20:00","price":73.14},{"date":"1397/04/14 20:32","price":73.53},{"date":"1397/04/14 21:00","price":73.19},{"date":"1397/04/14 21:32","price":73.16},{"date":"1397/04/14 22:00","price":73.3},{"date":"1397/04/14 22:32","price":73.11},{"date":"1397/04/14 23:08","price":72.86},{"date":"1397/04/14 23:32","price":72.95}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398