کمترین: 
238
بیشترین: 
248
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
242
زمان: 
4/13 20:30
قیمت بات تایلند امروز 13 تیر 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 13 تیر 1397 , 242 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/13 10:20","price":245},{"date":"1397/04/13 11:30","price":246},{"date":"1397/04/13 11:40","price":248},{"date":"1397/04/13 11:50","price":246},{"date":"1397/04/13 12:00","price":245},{"date":"1397/04/13 12:50","price":243},{"date":"1397/04/13 13:00","price":244},{"date":"1397/04/13 13:10","price":243},{"date":"1397/04/13 13:20","price":241},{"date":"1397/04/13 13:50","price":240},{"date":"1397/04/13 14:00","price":241},{"date":"1397/04/13 14:10","price":240},{"date":"1397/04/13 14:20","price":241},{"date":"1397/04/13 14:40","price":242},{"date":"1397/04/13 15:00","price":241},{"date":"1397/04/13 15:10","price":242},{"date":"1397/04/13 15:20","price":243},{"date":"1397/04/13 15:40","price":241},{"date":"1397/04/13 15:50","price":242},{"date":"1397/04/13 16:30","price":241},{"date":"1397/04/13 17:30","price":240},{"date":"1397/04/13 17:40","price":239},{"date":"1397/04/13 18:00","price":238},{"date":"1397/04/13 18:10","price":239},{"date":"1397/04/13 18:20","price":238},{"date":"1397/04/13 18:50","price":239},{"date":"1397/04/13 19:10","price":240},{"date":"1397/04/13 19:30","price":241},{"date":"1397/04/13 19:40","price":240},{"date":"1397/04/13 19:50","price":241},{"date":"1397/04/13 20:30","price":242}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398