کمترین: 
972
بیشترین: 
1009
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
989
زمان: 
4/13 20:50
قیمت کرون نروژ امروز 13 تیر 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 13 تیر 1397 , 989 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/13 10:20","price":1000},{"date":"1397/04/13 10:30","price":1001},{"date":"1397/04/13 10:40","price":1000},{"date":"1397/04/13 10:50","price":1001},{"date":"1397/04/13 11:10","price":1000},{"date":"1397/04/13 11:30","price":1006},{"date":"1397/04/13 11:40","price":1009},{"date":"1397/04/13 11:50","price":1002},{"date":"1397/04/13 12:00","price":1004},{"date":"1397/04/13 12:20","price":1003},{"date":"1397/04/13 12:30","price":1000},{"date":"1397/04/13 12:50","price":995},{"date":"1397/04/13 13:10","price":993},{"date":"1397/04/13 13:20","price":983},{"date":"1397/04/13 13:40","price":985},{"date":"1397/04/13 13:50","price":980},{"date":"1397/04/13 14:00","price":982},{"date":"1397/04/13 14:30","price":985},{"date":"1397/04/13 14:40","price":991},{"date":"1397/04/13 14:50","price":984},{"date":"1397/04/13 15:00","price":987},{"date":"1397/04/13 15:10","price":989},{"date":"1397/04/13 15:20","price":993},{"date":"1397/04/13 15:30","price":992},{"date":"1397/04/13 15:40","price":991},{"date":"1397/04/13 15:50","price":989},{"date":"1397/04/13 16:10","price":991},{"date":"1397/04/13 16:30","price":990},{"date":"1397/04/13 16:40","price":984},{"date":"1397/04/13 16:50","price":988},{"date":"1397/04/13 17:00","price":984},{"date":"1397/04/13 17:30","price":983},{"date":"1397/04/13 17:40","price":980},{"date":"1397/04/13 17:50","price":977},{"date":"1397/04/13 18:00","price":974},{"date":"1397/04/13 18:10","price":972},{"date":"1397/04/13 18:40","price":975},{"date":"1397/04/13 18:50","price":979},{"date":"1397/04/13 19:00","price":978},{"date":"1397/04/13 19:10","price":982},{"date":"1397/04/13 19:30","price":983},{"date":"1397/04/13 19:40","price":984},{"date":"1397/04/13 19:50","price":986},{"date":"1397/04/13 20:00","price":987},{"date":"1397/04/13 20:20","price":985},{"date":"1397/04/13 20:30","price":989},{"date":"1397/04/13 20:40","price":986},{"date":"1397/04/13 20:50","price":989}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398