کمترین: 
895
بیشترین: 
927
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
914
زمان: 
4/13 20:50
قیمت کرون سوئد امروز 13 تیر 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 13 تیر 1397 , 914 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/13 10:20","price":921},{"date":"1397/04/13 11:00","price":920},{"date":"1397/04/13 11:10","price":922},{"date":"1397/04/13 11:30","price":927},{"date":"1397/04/13 11:40","price":926},{"date":"1397/04/13 11:50","price":925},{"date":"1397/04/13 12:00","price":927},{"date":"1397/04/13 12:20","price":923},{"date":"1397/04/13 12:30","price":924},{"date":"1397/04/13 12:40","price":918},{"date":"1397/04/13 12:50","price":917},{"date":"1397/04/13 13:10","price":915},{"date":"1397/04/13 13:20","price":905},{"date":"1397/04/13 13:40","price":907},{"date":"1397/04/13 13:50","price":903},{"date":"1397/04/13 14:00","price":906},{"date":"1397/04/13 14:10","price":904},{"date":"1397/04/13 14:20","price":905},{"date":"1397/04/13 14:30","price":907},{"date":"1397/04/13 14:40","price":911},{"date":"1397/04/13 14:50","price":908},{"date":"1397/04/13 15:00","price":907},{"date":"1397/04/13 15:10","price":910},{"date":"1397/04/13 15:20","price":914},{"date":"1397/04/13 15:30","price":913},{"date":"1397/04/13 15:40","price":912},{"date":"1397/04/13 15:50","price":910},{"date":"1397/04/13 16:00","price":911},{"date":"1397/04/13 16:30","price":910},{"date":"1397/04/13 16:40","price":907},{"date":"1397/04/13 17:10","price":906},{"date":"1397/04/13 17:20","price":907},{"date":"1397/04/13 17:30","price":905},{"date":"1397/04/13 17:40","price":903},{"date":"1397/04/13 17:50","price":902},{"date":"1397/04/13 18:00","price":897},{"date":"1397/04/13 18:10","price":899},{"date":"1397/04/13 18:20","price":895},{"date":"1397/04/13 18:40","price":898},{"date":"1397/04/13 18:50","price":901},{"date":"1397/04/13 19:00","price":900},{"date":"1397/04/13 19:10","price":905},{"date":"1397/04/13 19:20","price":907},{"date":"1397/04/13 19:30","price":909},{"date":"1397/04/13 19:40","price":908},{"date":"1397/04/13 19:50","price":910},{"date":"1397/04/13 20:00","price":909},{"date":"1397/04/13 20:20","price":910},{"date":"1397/04/13 20:30","price":913},{"date":"1397/04/13 20:40","price":912},{"date":"1397/04/13 20:50","price":914}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398