کمترین: 
714
بیشترین: 
742
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
725
زمان: 
4/13 21:20
قیمت ین ژاپن امروز 13 تیر 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 13 تیر 1397 , 725 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/13 10:20","price":736},{"date":"1397/04/13 11:20","price":735},{"date":"1397/04/13 11:30","price":739},{"date":"1397/04/13 11:40","price":742},{"date":"1397/04/13 11:50","price":736},{"date":"1397/04/13 12:00","price":737},{"date":"1397/04/13 12:30","price":735},{"date":"1397/04/13 12:50","price":731},{"date":"1397/04/13 13:00","price":732},{"date":"1397/04/13 13:10","price":731},{"date":"1397/04/13 13:20","price":722},{"date":"1397/04/13 13:40","price":725},{"date":"1397/04/13 13:50","price":724},{"date":"1397/04/13 14:00","price":722},{"date":"1397/04/13 14:30","price":725},{"date":"1397/04/13 14:40","price":728},{"date":"1397/04/13 14:50","price":723},{"date":"1397/04/13 15:00","price":726},{"date":"1397/04/13 15:10","price":727},{"date":"1397/04/13 15:20","price":730},{"date":"1397/04/13 15:30","price":729},{"date":"1397/04/13 15:40","price":730},{"date":"1397/04/13 15:50","price":727},{"date":"1397/04/13 16:30","price":726},{"date":"1397/04/13 16:40","price":723},{"date":"1397/04/13 16:50","price":726},{"date":"1397/04/13 17:00","price":723},{"date":"1397/04/13 17:30","price":722},{"date":"1397/04/13 17:40","price":720},{"date":"1397/04/13 17:50","price":718},{"date":"1397/04/13 18:00","price":716},{"date":"1397/04/13 18:10","price":714},{"date":"1397/04/13 18:20","price":716},{"date":"1397/04/13 18:30","price":714},{"date":"1397/04/13 18:40","price":717},{"date":"1397/04/13 18:50","price":719},{"date":"1397/04/13 19:00","price":716},{"date":"1397/04/13 19:10","price":720},{"date":"1397/04/13 19:30","price":721},{"date":"1397/04/13 19:40","price":722},{"date":"1397/04/13 19:50","price":724},{"date":"1397/04/13 20:30","price":726},{"date":"1397/04/13 20:40","price":724},{"date":"1397/04/13 20:50","price":726},{"date":"1397/04/13 21:00","price":727},{"date":"1397/04/13 21:20","price":725}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398