کمترین: 
2.828
بیشترین: 
2.888
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.843
زمان: 
4/13 22:00
قیمت گاز طبیعی امروز 13 تیر 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 13 تیر 1397 , 2.843 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/13 00:00","price":2.864},{"date":"1397/04/13 00:32","price":2.862},{"date":"1397/04/13 01:00","price":2.864},{"date":"1397/04/13 01:32","price":2.861},{"date":"1397/04/13 02:00","price":2.857},{"date":"1397/04/13 04:08","price":2.853},{"date":"1397/04/13 04:32","price":2.848},{"date":"1397/04/13 06:00","price":2.846},{"date":"1397/04/13 06:32","price":2.851},{"date":"1397/04/13 07:00","price":2.854},{"date":"1397/04/13 07:32","price":2.857},{"date":"1397/04/13 08:32","price":2.856},{"date":"1397/04/13 09:00","price":2.853},{"date":"1397/04/13 09:32","price":2.854},{"date":"1397/04/13 10:00","price":2.853},{"date":"1397/04/13 10:32","price":2.873},{"date":"1397/04/13 11:00","price":2.872},{"date":"1397/04/13 11:32","price":2.877},{"date":"1397/04/13 12:00","price":2.875},{"date":"1397/04/13 12:32","price":2.872},{"date":"1397/04/13 13:00","price":2.877},{"date":"1397/04/13 13:32","price":2.888},{"date":"1397/04/13 14:08","price":2.886},{"date":"1397/04/13 14:32","price":2.884},{"date":"1397/04/13 15:00","price":2.876},{"date":"1397/04/13 15:32","price":2.877},{"date":"1397/04/13 16:00","price":2.88},{"date":"1397/04/13 16:32","price":2.877},{"date":"1397/04/13 17:00","price":2.882},{"date":"1397/04/13 17:32","price":2.888},{"date":"1397/04/13 18:00","price":2.869},{"date":"1397/04/13 18:32","price":2.861},{"date":"1397/04/13 19:00","price":2.854},{"date":"1397/04/13 19:32","price":2.841},{"date":"1397/04/13 20:00","price":2.828},{"date":"1397/04/13 20:32","price":2.832},{"date":"1397/04/13 21:00","price":2.837},{"date":"1397/04/13 21:32","price":2.841},{"date":"1397/04/13 22:00","price":2.843}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398