کمترین: 
2.1135
بیشترین: 
2.1315
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1315
زمان: 
4/13 22:00
قیمت بنزین امروز 13 تیر 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 13 تیر 1397 , 2.1315 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/13 00:00","price":2.1135},{"date":"1397/04/13 00:32","price":2.12},{"date":"1397/04/13 01:00","price":2.1145},{"date":"1397/04/13 01:32","price":2.1215},{"date":"1397/04/13 02:00","price":2.1235},{"date":"1397/04/13 03:32","price":2.1225},{"date":"1397/04/13 04:08","price":2.1215},{"date":"1397/04/13 04:32","price":2.122},{"date":"1397/04/13 05:00","price":2.121},{"date":"1397/04/13 05:32","price":2.122},{"date":"1397/04/13 06:00","price":2.1275},{"date":"1397/04/13 06:32","price":2.1288},{"date":"1397/04/13 07:00","price":2.1265},{"date":"1397/04/13 07:32","price":2.1295},{"date":"1397/04/13 08:08","price":2.128},{"date":"1397/04/13 09:00","price":2.129},{"date":"1397/04/13 09:32","price":2.1285},{"date":"1397/04/13 10:00","price":2.13},{"date":"1397/04/13 10:32","price":2.1275},{"date":"1397/04/13 11:00","price":2.1255},{"date":"1397/04/13 11:32","price":2.1239},{"date":"1397/04/13 12:00","price":2.1258},{"date":"1397/04/13 12:32","price":2.1235},{"date":"1397/04/13 13:00","price":2.1284},{"date":"1397/04/13 13:32","price":2.1245},{"date":"1397/04/13 14:32","price":2.122},{"date":"1397/04/13 15:00","price":2.1235},{"date":"1397/04/13 15:32","price":2.1215},{"date":"1397/04/13 16:00","price":2.1265},{"date":"1397/04/13 16:32","price":2.1273},{"date":"1397/04/13 17:00","price":2.1272},{"date":"1397/04/13 17:32","price":2.1245},{"date":"1397/04/13 18:00","price":2.1212},{"date":"1397/04/13 18:32","price":2.1215},{"date":"1397/04/13 19:00","price":2.1185},{"date":"1397/04/13 19:32","price":2.1212},{"date":"1397/04/13 20:00","price":2.1251},{"date":"1397/04/13 20:32","price":2.125},{"date":"1397/04/13 21:00","price":2.122},{"date":"1397/04/13 21:32","price":2.1265},{"date":"1397/04/13 22:00","price":2.1315}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398