کمترین: 
663
بیشترین: 
667.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
666.75
زمان: 
4/13 22:32
قیمت گازوئیل امروز 13 تیر 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 13 تیر 1397 , 666.75 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/13 00:00","price":663.13},{"date":"1397/04/13 00:32","price":663.75},{"date":"1397/04/13 01:00","price":663},{"date":"1397/04/13 01:32","price":663.5},{"date":"1397/04/13 02:00","price":663.63},{"date":"1397/04/13 05:00","price":663},{"date":"1397/04/13 05:32","price":663.5},{"date":"1397/04/13 06:00","price":665.13},{"date":"1397/04/13 06:32","price":665.5},{"date":"1397/04/13 07:00","price":665.25},{"date":"1397/04/13 07:32","price":665.88},{"date":"1397/04/13 08:08","price":665.38},{"date":"1397/04/13 08:32","price":665.5},{"date":"1397/04/13 09:00","price":666},{"date":"1397/04/13 09:32","price":666.13},{"date":"1397/04/13 10:00","price":666.25},{"date":"1397/04/13 10:32","price":665.75},{"date":"1397/04/13 11:00","price":664.88},{"date":"1397/04/13 11:32","price":664.63},{"date":"1397/04/13 12:00","price":665.25},{"date":"1397/04/13 12:32","price":664.63},{"date":"1397/04/13 13:00","price":664.88},{"date":"1397/04/13 13:32","price":665.13},{"date":"1397/04/13 14:08","price":666.13},{"date":"1397/04/13 14:32","price":665.13},{"date":"1397/04/13 15:00","price":665.38},{"date":"1397/04/13 16:00","price":667.25},{"date":"1397/04/13 16:32","price":667.38},{"date":"1397/04/13 17:00","price":667.13},{"date":"1397/04/13 17:32","price":666.63},{"date":"1397/04/13 18:00","price":664.63},{"date":"1397/04/13 18:32","price":665.13},{"date":"1397/04/13 19:00","price":664.63},{"date":"1397/04/13 20:00","price":665.38},{"date":"1397/04/13 20:32","price":665.25},{"date":"1397/04/13 21:00","price":665.13},{"date":"1397/04/13 21:32","price":665.75},{"date":"1397/04/13 22:00","price":666.88},{"date":"1397/04/13 22:32","price":666.75}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398