کمترین: 
2.1661
بیشترین: 
2.1802
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1786
زمان: 
4/13 22:00
قیمت نفت کوره امروز 13 تیر 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 13 تیر 1397 , 2.1786 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/13 00:00","price":2.1663},{"date":"1397/04/13 00:32","price":2.1686},{"date":"1397/04/13 01:00","price":2.1667},{"date":"1397/04/13 01:32","price":2.1681},{"date":"1397/04/13 02:00","price":2.1698},{"date":"1397/04/13 03:32","price":2.1681},{"date":"1397/04/13 04:08","price":2.1663},{"date":"1397/04/13 04:32","price":2.1661},{"date":"1397/04/13 05:32","price":2.1679},{"date":"1397/04/13 06:00","price":2.1729},{"date":"1397/04/13 06:32","price":2.1749},{"date":"1397/04/13 07:00","price":2.1738},{"date":"1397/04/13 07:32","price":2.1758},{"date":"1397/04/13 08:08","price":2.1734},{"date":"1397/04/13 08:32","price":2.1738},{"date":"1397/04/13 09:00","price":2.1762},{"date":"1397/04/13 09:32","price":2.1757},{"date":"1397/04/13 10:00","price":2.1764},{"date":"1397/04/13 10:32","price":2.1744},{"date":"1397/04/13 11:00","price":2.1714},{"date":"1397/04/13 11:32","price":2.1705},{"date":"1397/04/13 12:00","price":2.1737},{"date":"1397/04/13 12:32","price":2.1717},{"date":"1397/04/13 13:00","price":2.1722},{"date":"1397/04/13 13:32","price":2.1727},{"date":"1397/04/13 14:08","price":2.1764},{"date":"1397/04/13 14:32","price":2.1731},{"date":"1397/04/13 15:00","price":2.1742},{"date":"1397/04/13 15:32","price":2.1749},{"date":"1397/04/13 16:00","price":2.1797},{"date":"1397/04/13 16:32","price":2.1802},{"date":"1397/04/13 17:00","price":2.1798},{"date":"1397/04/13 17:32","price":2.1772},{"date":"1397/04/13 18:00","price":2.1696},{"date":"1397/04/13 18:32","price":2.1719},{"date":"1397/04/13 19:00","price":2.171},{"date":"1397/04/13 20:00","price":2.1727},{"date":"1397/04/13 20:32","price":2.1711},{"date":"1397/04/13 21:00","price":2.1704},{"date":"1397/04/13 21:32","price":2.1735},{"date":"1397/04/13 22:00","price":2.1786}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398