کمترین: 
77.7
بیشترین: 
78.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
78.17
زمان: 
4/13 22:32
قیمت نفت برنت امروز 13 تیر 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 13 تیر 1397 , 78.17 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/13 00:00","price":77.7},{"date":"1397/04/13 00:32","price":77.77},{"date":"1397/04/13 01:00","price":77.7},{"date":"1397/04/13 01:32","price":77.77},{"date":"1397/04/13 02:00","price":77.88},{"date":"1397/04/13 03:32","price":77.85},{"date":"1397/04/13 05:00","price":77.78},{"date":"1397/04/13 05:32","price":77.84},{"date":"1397/04/13 06:00","price":78.06},{"date":"1397/04/13 06:32","price":78.11},{"date":"1397/04/13 07:00","price":78.06},{"date":"1397/04/13 07:32","price":78.15},{"date":"1397/04/13 08:08","price":78.08},{"date":"1397/04/13 09:00","price":78.15},{"date":"1397/04/13 09:32","price":78.14},{"date":"1397/04/13 10:00","price":78.17},{"date":"1397/04/13 10:32","price":78.11},{"date":"1397/04/13 11:00","price":77.97},{"date":"1397/04/13 11:32","price":77.96},{"date":"1397/04/13 12:00","price":78},{"date":"1397/04/13 12:32","price":77.91},{"date":"1397/04/13 13:00","price":77.95},{"date":"1397/04/13 13:32","price":77.94},{"date":"1397/04/13 14:32","price":77.81},{"date":"1397/04/13 15:00","price":77.86},{"date":"1397/04/13 15:32","price":77.84},{"date":"1397/04/13 16:00","price":78.08},{"date":"1397/04/13 16:32","price":78.12},{"date":"1397/04/13 17:00","price":78.06},{"date":"1397/04/13 17:32","price":78.02},{"date":"1397/04/13 18:00","price":77.8},{"date":"1397/04/13 18:32","price":77.81},{"date":"1397/04/13 19:00","price":77.75},{"date":"1397/04/13 19:32","price":77.81},{"date":"1397/04/13 20:00","price":78},{"date":"1397/04/13 21:00","price":77.91},{"date":"1397/04/13 21:32","price":78},{"date":"1397/04/13 22:00","price":78.2},{"date":"1397/04/13 22:32","price":78.17}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398