کمترین: 
بیشترین: 
قیمت تقلبی: 
قیمت زنده
زمان: 
4/13 23:56
قیمت dsعنوان امروز 13 تیر 1397
قیمت dsعنواندر تاریخ 13 تیر 1397 , قیمت زنده است.
تمامی مقادیر امروز

بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398