کمترین: 
73.67
بیشترین: 
74.72
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
74.33
زمان: 
4/13 22:00
قیمت نفت سبک امروز 13 تیر 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 13 تیر 1397 , 74.33 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/13 00:00","price":74.18},{"date":"1397/04/13 00:32","price":74.21},{"date":"1397/04/13 01:00","price":74.17},{"date":"1397/04/13 01:32","price":74.25},{"date":"1397/04/13 02:00","price":74.29},{"date":"1397/04/13 03:32","price":74.56},{"date":"1397/04/13 04:08","price":74.57},{"date":"1397/04/13 04:32","price":74.64},{"date":"1397/04/13 05:00","price":74.56},{"date":"1397/04/13 05:32","price":74.64},{"date":"1397/04/13 06:00","price":74.72},{"date":"1397/04/13 06:32","price":74.69},{"date":"1397/04/13 07:00","price":74.56},{"date":"1397/04/13 07:32","price":74.64},{"date":"1397/04/13 08:08","price":74.59},{"date":"1397/04/13 08:32","price":74.58},{"date":"1397/04/13 09:00","price":74.62},{"date":"1397/04/13 09:32","price":74.58},{"date":"1397/04/13 10:00","price":74.64},{"date":"1397/04/13 10:32","price":74.53},{"date":"1397/04/13 11:00","price":74.44},{"date":"1397/04/13 12:00","price":74.19},{"date":"1397/04/13 12:32","price":73.75},{"date":"1397/04/13 13:00","price":73.77},{"date":"1397/04/13 13:32","price":73.91},{"date":"1397/04/13 14:08","price":73.92},{"date":"1397/04/13 14:32","price":73.86},{"date":"1397/04/13 15:00","price":73.83},{"date":"1397/04/13 15:32","price":73.72},{"date":"1397/04/13 16:00","price":73.81},{"date":"1397/04/13 16:32","price":73.86},{"date":"1397/04/13 17:00","price":73.78},{"date":"1397/04/13 17:32","price":73.67},{"date":"1397/04/13 18:00","price":73.94},{"date":"1397/04/13 18:32","price":73.81},{"date":"1397/04/13 19:00","price":73.78},{"date":"1397/04/13 19:32","price":73.89},{"date":"1397/04/13 20:00","price":74.22},{"date":"1397/04/13 20:32","price":74.19},{"date":"1397/04/13 21:00","price":74.12},{"date":"1397/04/13 21:32","price":74.22},{"date":"1397/04/13 22:00","price":74.33}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398