کمترین: 
128
بیشترین: 
131
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
129
زمان: 
4/12 20:30
قیمت روبل روسیه امروز 12 تیر 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 12 تیر 1397 , 129 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/12 10:20","price":131},{"date":"1397/04/12 12:00","price":130},{"date":"1397/04/12 12:20","price":129},{"date":"1397/04/12 12:40","price":130},{"date":"1397/04/12 12:50","price":129},{"date":"1397/04/12 13:00","price":130},{"date":"1397/04/12 13:30","price":131},{"date":"1397/04/12 13:40","price":130},{"date":"1397/04/12 14:40","price":129},{"date":"1397/04/12 15:10","price":130},{"date":"1397/04/12 15:40","price":129},{"date":"1397/04/12 16:00","price":128},{"date":"1397/04/12 16:10","price":129},{"date":"1397/04/12 19:30","price":128},{"date":"1397/04/12 20:30","price":129}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398