کمترین: 
245
بیشترین: 
251
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
246
زمان: 
4/12 21:10
قیمت بات تایلند امروز 12 تیر 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 12 تیر 1397 , 246 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/12 10:20","price":251},{"date":"1397/04/12 10:40","price":250},{"date":"1397/04/12 12:00","price":248},{"date":"1397/04/12 12:20","price":246},{"date":"1397/04/12 12:30","price":247},{"date":"1397/04/12 13:30","price":249},{"date":"1397/04/12 14:00","price":248},{"date":"1397/04/12 14:40","price":247},{"date":"1397/04/12 14:50","price":246},{"date":"1397/04/12 15:00","price":247},{"date":"1397/04/12 15:20","price":248},{"date":"1397/04/12 15:40","price":247},{"date":"1397/04/12 15:50","price":245},{"date":"1397/04/12 16:00","price":246},{"date":"1397/04/12 16:10","price":245},{"date":"1397/04/12 16:20","price":246},{"date":"1397/04/12 17:20","price":247},{"date":"1397/04/12 17:40","price":246},{"date":"1397/04/12 19:30","price":245},{"date":"1397/04/12 19:50","price":246},{"date":"1397/04/12 20:10","price":245},{"date":"1397/04/12 20:40","price":246},{"date":"1397/04/12 20:50","price":245},{"date":"1397/04/12 21:10","price":246}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398