کمترین: 
1273
بیشترین: 
1305
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1278
زمان: 
4/12 21:20
قیمت کرون دانمارک امروز 12 تیر 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 12 تیر 1397 , 1278 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/12 10:20","price":1304},{"date":"1397/04/12 11:10","price":1305},{"date":"1397/04/12 11:30","price":1299},{"date":"1397/04/12 11:40","price":1300},{"date":"1397/04/12 11:50","price":1298},{"date":"1397/04/12 12:00","price":1287},{"date":"1397/04/12 12:20","price":1278},{"date":"1397/04/12 12:30","price":1283},{"date":"1397/04/12 12:40","price":1288},{"date":"1397/04/12 13:00","price":1291},{"date":"1397/04/12 13:10","price":1290},{"date":"1397/04/12 13:20","price":1292},{"date":"1397/04/12 13:30","price":1295},{"date":"1397/04/12 13:40","price":1296},{"date":"1397/04/12 13:50","price":1292},{"date":"1397/04/12 14:00","price":1291},{"date":"1397/04/12 14:10","price":1290},{"date":"1397/04/12 14:20","price":1289},{"date":"1397/04/12 14:40","price":1284},{"date":"1397/04/12 14:50","price":1285},{"date":"1397/04/12 15:10","price":1287},{"date":"1397/04/12 15:20","price":1289},{"date":"1397/04/12 15:40","price":1284},{"date":"1397/04/12 15:50","price":1276},{"date":"1397/04/12 16:00","price":1273},{"date":"1397/04/12 16:10","price":1275},{"date":"1397/04/12 16:20","price":1279},{"date":"1397/04/12 16:30","price":1284},{"date":"1397/04/12 16:50","price":1281},{"date":"1397/04/12 17:10","price":1280},{"date":"1397/04/12 17:20","price":1284},{"date":"1397/04/12 17:30","price":1280},{"date":"1397/04/12 17:40","price":1278},{"date":"1397/04/12 18:20","price":1277},{"date":"1397/04/12 18:30","price":1275},{"date":"1397/04/12 18:40","price":1277},{"date":"1397/04/12 18:50","price":1278},{"date":"1397/04/12 19:00","price":1279},{"date":"1397/04/12 19:10","price":1277},{"date":"1397/04/12 19:40","price":1276},{"date":"1397/04/12 20:10","price":1274},{"date":"1397/04/12 20:20","price":1275},{"date":"1397/04/12 20:30","price":1279},{"date":"1397/04/12 20:40","price":1278},{"date":"1397/04/12 20:50","price":1275},{"date":"1397/04/12 21:10","price":1276},{"date":"1397/04/12 21:20","price":1278}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398