کمترین: 
914
بیشترین: 
933
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
925
زمان: 
4/12 21:10
قیمت کرون سوئد امروز 12 تیر 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 12 تیر 1397 , 925 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/12 10:20","price":931},{"date":"1397/04/12 10:30","price":932},{"date":"1397/04/12 10:40","price":931},{"date":"1397/04/12 11:00","price":933},{"date":"1397/04/12 11:10","price":932},{"date":"1397/04/12 11:30","price":930},{"date":"1397/04/12 11:40","price":929},{"date":"1397/04/12 11:50","price":927},{"date":"1397/04/12 12:00","price":919},{"date":"1397/04/12 12:20","price":914},{"date":"1397/04/12 12:30","price":922},{"date":"1397/04/12 12:40","price":927},{"date":"1397/04/12 12:50","price":924},{"date":"1397/04/12 13:00","price":930},{"date":"1397/04/12 13:10","price":927},{"date":"1397/04/12 13:20","price":933},{"date":"1397/04/12 13:50","price":930},{"date":"1397/04/12 14:10","price":931},{"date":"1397/04/12 14:40","price":928},{"date":"1397/04/12 15:10","price":931},{"date":"1397/04/12 15:30","price":932},{"date":"1397/04/12 15:40","price":928},{"date":"1397/04/12 15:50","price":924},{"date":"1397/04/12 16:00","price":921},{"date":"1397/04/12 16:10","price":926},{"date":"1397/04/12 16:20","price":922},{"date":"1397/04/12 16:30","price":927},{"date":"1397/04/12 16:50","price":926},{"date":"1397/04/12 17:10","price":924},{"date":"1397/04/12 17:20","price":926},{"date":"1397/04/12 17:30","price":924},{"date":"1397/04/12 17:40","price":922},{"date":"1397/04/12 18:40","price":923},{"date":"1397/04/12 18:50","price":924},{"date":"1397/04/12 19:00","price":923},{"date":"1397/04/12 19:30","price":922},{"date":"1397/04/12 19:40","price":923},{"date":"1397/04/12 19:50","price":922},{"date":"1397/04/12 20:20","price":924},{"date":"1397/04/12 20:30","price":927},{"date":"1397/04/12 20:40","price":925},{"date":"1397/04/12 20:50","price":924},{"date":"1397/04/12 21:10","price":925}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398