کمترین: 
111
بیشترین: 
116
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
112
زمان: 
4/12 20:20
قیمت افغانی امروز 12 تیر 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 12 تیر 1397 , 112 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/12 10:20","price":116},{"date":"1397/04/12 11:10","price":115},{"date":"1397/04/12 11:20","price":116},{"date":"1397/04/12 11:30","price":115},{"date":"1397/04/12 12:00","price":114},{"date":"1397/04/12 12:20","price":113},{"date":"1397/04/12 12:50","price":114},{"date":"1397/04/12 13:30","price":115},{"date":"1397/04/12 13:50","price":114},{"date":"1397/04/12 15:50","price":113},{"date":"1397/04/12 16:30","price":112},{"date":"1397/04/12 20:10","price":111},{"date":"1397/04/12 20:20","price":112}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398