کمترین: 
734
بیشترین: 
754
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
740
زمان: 
4/12 21:20
قیمت ین ژاپن امروز 12 تیر 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 12 تیر 1397 , 740 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/12 10:20","price":754},{"date":"1397/04/12 10:30","price":753},{"date":"1397/04/12 10:50","price":752},{"date":"1397/04/12 11:00","price":753},{"date":"1397/04/12 11:10","price":752},{"date":"1397/04/12 11:30","price":750},{"date":"1397/04/12 11:40","price":749},{"date":"1397/04/12 11:50","price":748},{"date":"1397/04/12 12:00","price":741},{"date":"1397/04/12 12:20","price":736},{"date":"1397/04/12 12:30","price":739},{"date":"1397/04/12 12:40","price":741},{"date":"1397/04/12 12:50","price":742},{"date":"1397/04/12 13:00","price":744},{"date":"1397/04/12 13:10","price":742},{"date":"1397/04/12 13:20","price":744},{"date":"1397/04/12 13:30","price":745},{"date":"1397/04/12 14:00","price":744},{"date":"1397/04/12 14:10","price":743},{"date":"1397/04/12 14:40","price":740},{"date":"1397/04/12 14:50","price":741},{"date":"1397/04/12 15:00","price":740},{"date":"1397/04/12 15:10","price":742},{"date":"1397/04/12 15:20","price":743},{"date":"1397/04/12 15:40","price":740},{"date":"1397/04/12 15:50","price":735},{"date":"1397/04/12 16:00","price":734},{"date":"1397/04/12 16:10","price":737},{"date":"1397/04/12 16:20","price":739},{"date":"1397/04/12 16:30","price":740},{"date":"1397/04/12 16:50","price":739},{"date":"1397/04/12 17:00","price":738},{"date":"1397/04/12 17:10","price":739},{"date":"1397/04/12 17:20","price":741},{"date":"1397/04/12 17:30","price":740},{"date":"1397/04/12 17:40","price":738},{"date":"1397/04/12 17:50","price":739},{"date":"1397/04/12 18:10","price":738},{"date":"1397/04/12 18:30","price":737},{"date":"1397/04/12 18:40","price":738},{"date":"1397/04/12 19:00","price":739},{"date":"1397/04/12 19:10","price":738},{"date":"1397/04/12 19:30","price":737},{"date":"1397/04/12 19:40","price":738},{"date":"1397/04/12 19:50","price":737},{"date":"1397/04/12 20:10","price":736},{"date":"1397/04/12 20:20","price":737},{"date":"1397/04/12 20:30","price":739},{"date":"1397/04/12 20:40","price":738},{"date":"1397/04/12 21:10","price":739},{"date":"1397/04/12 21:20","price":740}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398