کمترین: 
11356.2
بیشترین: 
11356.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11356.2
زمان: 
4/12 09:20
قیمت دینار بحرین امروز 12 تیر 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 12 تیر 1397 , 11356.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/12 09:20","price":11356.2}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398