کمترین: 
2.854
بیشترین: 
2.893
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.867
زمان: 
4/12 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 12 تیر 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 12 تیر 1397 , 2.867 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/12 00:00","price":2.862},{"date":"1397/04/12 01:00","price":2.861},{"date":"1397/04/12 01:32","price":2.86},{"date":"1397/04/12 03:00","price":2.862},{"date":"1397/04/12 03:32","price":2.864},{"date":"1397/04/12 04:00","price":2.862},{"date":"1397/04/12 04:32","price":2.865},{"date":"1397/04/12 05:00","price":2.86},{"date":"1397/04/12 06:32","price":2.857},{"date":"1397/04/12 07:00","price":2.861},{"date":"1397/04/12 11:00","price":2.864},{"date":"1397/04/12 11:32","price":2.865},{"date":"1397/04/12 12:32","price":2.864},{"date":"1397/04/12 13:00","price":2.865},{"date":"1397/04/12 13:32","price":2.862},{"date":"1397/04/12 14:08","price":2.861},{"date":"1397/04/12 14:32","price":2.857},{"date":"1397/04/12 15:08","price":2.859},{"date":"1397/04/12 15:32","price":2.86},{"date":"1397/04/12 16:08","price":2.862},{"date":"1397/04/12 16:32","price":2.859},{"date":"1397/04/12 17:00","price":2.86},{"date":"1397/04/12 17:32","price":2.861},{"date":"1397/04/12 18:00","price":2.854},{"date":"1397/04/12 18:32","price":2.873},{"date":"1397/04/12 20:00","price":2.872},{"date":"1397/04/12 20:32","price":2.876},{"date":"1397/04/12 21:00","price":2.893},{"date":"1397/04/12 21:32","price":2.889},{"date":"1397/04/12 22:32","price":2.878},{"date":"1397/04/12 23:00","price":2.872},{"date":"1397/04/12 23:32","price":2.867}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399