کمترین: 
2.098
بیشترین: 
2.1309
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1185
زمان: 
4/12 23:32
قیمت بنزین امروز 12 تیر 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 12 تیر 1397 , 2.1185 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/12 00:00","price":2.1075},{"date":"1397/04/12 00:32","price":2.104},{"date":"1397/04/12 01:00","price":2.1045},{"date":"1397/04/12 01:32","price":2.1055},{"date":"1397/04/12 02:00","price":2.1075},{"date":"1397/04/12 03:00","price":2.1084},{"date":"1397/04/12 03:32","price":2.1055},{"date":"1397/04/12 04:00","price":2.1045},{"date":"1397/04/12 04:32","price":2.104},{"date":"1397/04/12 05:00","price":2.109},{"date":"1397/04/12 05:32","price":2.11},{"date":"1397/04/12 06:00","price":2.1189},{"date":"1397/04/12 06:32","price":2.1109},{"date":"1397/04/12 07:00","price":2.1125},{"date":"1397/04/12 07:32","price":2.1145},{"date":"1397/04/12 08:00","price":2.113},{"date":"1397/04/12 08:32","price":2.114},{"date":"1397/04/12 09:00","price":2.1167},{"date":"1397/04/12 09:32","price":2.1145},{"date":"1397/04/12 10:00","price":2.1125},{"date":"1397/04/12 10:32","price":2.1138},{"date":"1397/04/12 11:00","price":2.1155},{"date":"1397/04/12 11:32","price":2.1145},{"date":"1397/04/12 12:00","price":2.118},{"date":"1397/04/12 12:32","price":2.1172},{"date":"1397/04/12 13:00","price":2.1175},{"date":"1397/04/12 13:32","price":2.1126},{"date":"1397/04/12 14:08","price":2.119},{"date":"1397/04/12 14:32","price":2.1175},{"date":"1397/04/12 15:08","price":2.1185},{"date":"1397/04/12 15:32","price":2.1165},{"date":"1397/04/12 16:08","price":2.117},{"date":"1397/04/12 16:32","price":2.1175},{"date":"1397/04/12 17:00","price":2.1225},{"date":"1397/04/12 17:32","price":2.122},{"date":"1397/04/12 18:00","price":2.1245},{"date":"1397/04/12 18:32","price":2.1309},{"date":"1397/04/12 19:00","price":2.1175},{"date":"1397/04/12 19:32","price":2.1183},{"date":"1397/04/12 20:00","price":2.0991},{"date":"1397/04/12 20:32","price":2.1007},{"date":"1397/04/12 21:00","price":2.1048},{"date":"1397/04/12 21:32","price":2.098},{"date":"1397/04/12 22:00","price":2.1015},{"date":"1397/04/12 22:32","price":2.1043},{"date":"1397/04/12 23:00","price":2.1168},{"date":"1397/04/12 23:32","price":2.1185}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398