کمترین: 
2.1506
بیشترین: 
2.1868
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1678
زمان: 
4/12 23:32
قیمت نفت کوره امروز 12 تیر 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 12 تیر 1397 , 2.1678 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/12 00:00","price":2.1587},{"date":"1397/04/12 00:32","price":2.1562},{"date":"1397/04/12 01:00","price":2.1561},{"date":"1397/04/12 01:32","price":2.1568},{"date":"1397/04/12 02:00","price":2.1589},{"date":"1397/04/12 03:00","price":2.1581},{"date":"1397/04/12 03:32","price":2.1556},{"date":"1397/04/12 04:00","price":2.1551},{"date":"1397/04/12 04:32","price":2.1546},{"date":"1397/04/12 05:00","price":2.1599},{"date":"1397/04/12 05:32","price":2.162},{"date":"1397/04/12 06:00","price":2.1713},{"date":"1397/04/12 06:32","price":2.1635},{"date":"1397/04/12 07:00","price":2.1656},{"date":"1397/04/12 07:32","price":2.1681},{"date":"1397/04/12 08:00","price":2.1667},{"date":"1397/04/12 08:32","price":2.1675},{"date":"1397/04/12 09:00","price":2.1709},{"date":"1397/04/12 09:32","price":2.1674},{"date":"1397/04/12 10:00","price":2.166},{"date":"1397/04/12 10:32","price":2.1678},{"date":"1397/04/12 11:00","price":2.171},{"date":"1397/04/12 11:32","price":2.1687},{"date":"1397/04/12 12:00","price":2.1679},{"date":"1397/04/12 12:32","price":2.1673},{"date":"1397/04/12 13:00","price":2.1683},{"date":"1397/04/12 13:32","price":2.1633},{"date":"1397/04/12 14:08","price":2.169},{"date":"1397/04/12 14:32","price":2.1699},{"date":"1397/04/12 15:08","price":2.1711},{"date":"1397/04/12 15:32","price":2.1749},{"date":"1397/04/12 16:08","price":2.1724},{"date":"1397/04/12 16:32","price":2.1726},{"date":"1397/04/12 17:00","price":2.1799},{"date":"1397/04/12 17:32","price":2.1796},{"date":"1397/04/12 18:00","price":2.1805},{"date":"1397/04/12 18:32","price":2.1868},{"date":"1397/04/12 19:00","price":2.1697},{"date":"1397/04/12 19:32","price":2.1688},{"date":"1397/04/12 20:00","price":2.1506},{"date":"1397/04/12 20:32","price":2.1526},{"date":"1397/04/12 21:00","price":2.1578},{"date":"1397/04/12 21:32","price":2.1532},{"date":"1397/04/12 22:00","price":2.1572},{"date":"1397/04/12 22:32","price":2.158},{"date":"1397/04/12 23:00","price":2.1649},{"date":"1397/04/12 23:32","price":2.1678}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398