کمترین: 
77
بیشترین: 
78.41
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
77.77
زمان: 
4/12 23:32
قیمت نفت برنت امروز 12 تیر 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 12 تیر 1397 , 77.77 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/12 00:00","price":77.33},{"date":"1397/04/12 00:32","price":77.28},{"date":"1397/04/12 01:00","price":77.31},{"date":"1397/04/12 01:32","price":77.34},{"date":"1397/04/12 02:00","price":77.45},{"date":"1397/04/12 02:32","price":77.34},{"date":"1397/04/12 03:00","price":77.47},{"date":"1397/04/12 05:00","price":77.52},{"date":"1397/04/12 05:32","price":77.61},{"date":"1397/04/12 06:00","price":78.03},{"date":"1397/04/12 06:32","price":77.66},{"date":"1397/04/12 07:00","price":77.77},{"date":"1397/04/12 07:32","price":77.89},{"date":"1397/04/12 08:00","price":77.79},{"date":"1397/04/12 08:32","price":77.81},{"date":"1397/04/12 09:00","price":77.95},{"date":"1397/04/12 09:32","price":77.81},{"date":"1397/04/12 10:00","price":77.72},{"date":"1397/04/12 10:32","price":77.82},{"date":"1397/04/12 11:00","price":77.89},{"date":"1397/04/12 11:32","price":77.88},{"date":"1397/04/12 12:00","price":77.86},{"date":"1397/04/12 12:32","price":77.73},{"date":"1397/04/12 13:00","price":77.83},{"date":"1397/04/12 13:32","price":77.67},{"date":"1397/04/12 14:08","price":77.92},{"date":"1397/04/12 15:08","price":78.02},{"date":"1397/04/12 15:32","price":78.04},{"date":"1397/04/12 16:08","price":78.08},{"date":"1397/04/12 16:32","price":78.03},{"date":"1397/04/12 17:00","price":78.23},{"date":"1397/04/12 17:32","price":78.2},{"date":"1397/04/12 18:00","price":78.27},{"date":"1397/04/12 18:32","price":78.41},{"date":"1397/04/12 19:00","price":77.64},{"date":"1397/04/12 20:00","price":77},{"date":"1397/04/12 20:32","price":77.09},{"date":"1397/04/12 21:00","price":77.33},{"date":"1397/04/12 21:32","price":77.22},{"date":"1397/04/12 22:00","price":77.28},{"date":"1397/04/12 22:32","price":77.34},{"date":"1397/04/12 23:00","price":77.66},{"date":"1397/04/12 23:32","price":77.77}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398