کمترین: 
72.89
بیشترین: 
75.19
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
74.19
زمان: 
4/12 23:32
قیمت نفت سبک امروز 12 تیر 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 12 تیر 1397 , 74.19 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/12 00:00","price":73.91},{"date":"1397/04/12 00:32","price":73.84},{"date":"1397/04/12 01:00","price":73.94},{"date":"1397/04/12 01:32","price":74},{"date":"1397/04/12 02:00","price":74.06},{"date":"1397/04/12 03:00","price":73.97},{"date":"1397/04/12 04:00","price":73.96},{"date":"1397/04/12 04:32","price":73.94},{"date":"1397/04/12 05:00","price":74.12},{"date":"1397/04/12 05:32","price":74.17},{"date":"1397/04/12 06:00","price":74.67},{"date":"1397/04/12 06:32","price":74.47},{"date":"1397/04/12 07:00","price":74.54},{"date":"1397/04/12 07:32","price":74.64},{"date":"1397/04/12 08:00","price":74.53},{"date":"1397/04/12 08:32","price":74.56},{"date":"1397/04/12 09:00","price":74.59},{"date":"1397/04/12 09:32","price":74.54},{"date":"1397/04/12 10:00","price":74.56},{"date":"1397/04/12 10:32","price":74.69},{"date":"1397/04/12 11:00","price":74.72},{"date":"1397/04/12 11:32","price":74.69},{"date":"1397/04/12 12:00","price":74.75},{"date":"1397/04/12 12:32","price":74.7},{"date":"1397/04/12 13:00","price":74.61},{"date":"1397/04/12 13:32","price":74.58},{"date":"1397/04/12 14:08","price":74.72},{"date":"1397/04/12 14:32","price":74.74},{"date":"1397/04/12 15:08","price":74.77},{"date":"1397/04/12 15:32","price":74.83},{"date":"1397/04/12 16:08","price":74.81},{"date":"1397/04/12 16:32","price":74.78},{"date":"1397/04/12 17:00","price":74.86},{"date":"1397/04/12 17:32","price":74.81},{"date":"1397/04/12 18:00","price":75},{"date":"1397/04/12 18:32","price":75.19},{"date":"1397/04/12 19:00","price":73.36},{"date":"1397/04/12 19:32","price":73.27},{"date":"1397/04/12 20:00","price":72.89},{"date":"1397/04/12 20:32","price":73.14},{"date":"1397/04/12 21:00","price":73.92},{"date":"1397/04/12 21:32","price":73.69},{"date":"1397/04/12 22:00","price":73.86},{"date":"1397/04/12 22:32","price":73.95},{"date":"1397/04/12 23:00","price":74.22},{"date":"1397/04/12 23:32","price":74.19}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398