کمترین: 
بیشترین: 
قیمت تقلبی: 
قیمت زنده
زمان: 
4/12 23:56
قیمت dsعنوان امروز 12 تیر 1397
قیمت dsعنواندر تاریخ 12 تیر 1397 , قیمت زنده است.
تمامی مقادیر امروز

بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398