کمترین: 
114
بیشترین: 
118
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
115
زمان: 
4/11 20:50
قیمت افغانی امروز 11 تیر 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 11 تیر 1397 , 115 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/11 10:40","price":116},{"date":"1397/04/11 11:10","price":117},{"date":"1397/04/11 11:20","price":116},{"date":"1397/04/11 11:50","price":118},{"date":"1397/04/11 12:40","price":117},{"date":"1397/04/11 13:00","price":116},{"date":"1397/04/11 13:20","price":115},{"date":"1397/04/11 14:10","price":114},{"date":"1397/04/11 14:20","price":115},{"date":"1397/04/11 14:50","price":116},{"date":"1397/04/11 16:30","price":115},{"date":"1397/04/11 16:40","price":116},{"date":"1397/04/11 17:00","price":115},{"date":"1397/04/11 17:10","price":116},{"date":"1397/04/11 18:00","price":115},{"date":"1397/04/11 18:30","price":114},{"date":"1397/04/11 19:20","price":115},{"date":"1397/04/11 20:40","price":114},{"date":"1397/04/11 20:50","price":115}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398