کمترین: 
2259
بیشترین: 
2334
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2280
زمان: 
4/11 21:10
قیمت ریال قطر امروز 11 تیر 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 11 تیر 1397 , 2280 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/11 10:30","price":2299},{"date":"1397/04/11 10:40","price":2300},{"date":"1397/04/11 10:50","price":2301},{"date":"1397/04/11 11:10","price":2303},{"date":"1397/04/11 11:30","price":2302},{"date":"1397/04/11 11:40","price":2301},{"date":"1397/04/11 11:50","price":2333},{"date":"1397/04/11 12:00","price":2334},{"date":"1397/04/11 12:20","price":2328},{"date":"1397/04/11 12:40","price":2322},{"date":"1397/04/11 12:50","price":2317},{"date":"1397/04/11 13:00","price":2301},{"date":"1397/04/11 13:10","price":2299},{"date":"1397/04/11 13:20","price":2296},{"date":"1397/04/11 13:40","price":2276},{"date":"1397/04/11 13:50","price":2277},{"date":"1397/04/11 14:10","price":2259},{"date":"1397/04/11 14:20","price":2273},{"date":"1397/04/11 14:40","price":2276},{"date":"1397/04/11 14:50","price":2277},{"date":"1397/04/11 15:00","price":2284},{"date":"1397/04/11 15:20","price":2288},{"date":"1397/04/11 15:30","price":2284},{"date":"1397/04/11 15:50","price":2291},{"date":"1397/04/11 16:00","price":2290},{"date":"1397/04/11 16:30","price":2281},{"date":"1397/04/11 16:40","price":2284},{"date":"1397/04/11 17:00","price":2282},{"date":"1397/04/11 17:10","price":2291},{"date":"1397/04/11 17:20","price":2293},{"date":"1397/04/11 17:30","price":2292},{"date":"1397/04/11 18:00","price":2284},{"date":"1397/04/11 18:10","price":2277},{"date":"1397/04/11 18:20","price":2275},{"date":"1397/04/11 18:30","price":2273},{"date":"1397/04/11 18:40","price":2260},{"date":"1397/04/11 19:20","price":2268},{"date":"1397/04/11 19:30","price":2270},{"date":"1397/04/11 19:40","price":2271},{"date":"1397/04/11 19:50","price":2272},{"date":"1397/04/11 20:10","price":2270},{"date":"1397/04/11 20:20","price":2272},{"date":"1397/04/11 20:30","price":2269},{"date":"1397/04/11 20:40","price":2265},{"date":"1397/04/11 20:50","price":2271},{"date":"1397/04/11 21:00","price":2275},{"date":"1397/04/11 21:10","price":2280}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398