کمترین: 
1005
بیشترین: 
1040
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1013
زمان: 
4/11 21:10
قیمت کرون نروژ امروز 11 تیر 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 11 تیر 1397 , 1013 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/11 10:20","price":1024},{"date":"1397/04/11 10:30","price":1025},{"date":"1397/04/11 10:40","price":1024},{"date":"1397/04/11 11:10","price":1025},{"date":"1397/04/11 11:30","price":1024},{"date":"1397/04/11 11:40","price":1025},{"date":"1397/04/11 11:50","price":1040},{"date":"1397/04/11 12:00","price":1038},{"date":"1397/04/11 12:10","price":1039},{"date":"1397/04/11 12:20","price":1036},{"date":"1397/04/11 12:40","price":1029},{"date":"1397/04/11 12:50","price":1031},{"date":"1397/04/11 13:00","price":1025},{"date":"1397/04/11 13:10","price":1023},{"date":"1397/04/11 13:20","price":1015},{"date":"1397/04/11 13:40","price":1011},{"date":"1397/04/11 13:50","price":1013},{"date":"1397/04/11 14:10","price":1006},{"date":"1397/04/11 14:20","price":1013},{"date":"1397/04/11 14:30","price":1015},{"date":"1397/04/11 14:40","price":1014},{"date":"1397/04/11 14:50","price":1020},{"date":"1397/04/11 15:00","price":1019},{"date":"1397/04/11 15:20","price":1020},{"date":"1397/04/11 15:30","price":1019},{"date":"1397/04/11 15:50","price":1022},{"date":"1397/04/11 16:00","price":1020},{"date":"1397/04/11 16:30","price":1016},{"date":"1397/04/11 16:40","price":1019},{"date":"1397/04/11 17:00","price":1018},{"date":"1397/04/11 17:10","price":1021},{"date":"1397/04/11 17:50","price":1019},{"date":"1397/04/11 18:00","price":1015},{"date":"1397/04/11 18:10","price":1010},{"date":"1397/04/11 18:20","price":1011},{"date":"1397/04/11 18:30","price":1009},{"date":"1397/04/11 18:40","price":1006},{"date":"1397/04/11 18:50","price":1005},{"date":"1397/04/11 19:00","price":1006},{"date":"1397/04/11 19:20","price":1008},{"date":"1397/04/11 19:30","price":1009},{"date":"1397/04/11 19:50","price":1011},{"date":"1397/04/11 20:10","price":1008},{"date":"1397/04/11 20:20","price":1009},{"date":"1397/04/11 20:30","price":1008},{"date":"1397/04/11 20:40","price":1007},{"date":"1397/04/11 20:50","price":1010},{"date":"1397/04/11 21:00","price":1011},{"date":"1397/04/11 21:10","price":1013}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399