کمترین: 
1282
بیشترین: 
1328
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1293
زمان: 
4/11 21:10
قیمت کرون دانمارک امروز 11 تیر 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 11 تیر 1397 , 1293 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/11 10:20","price":1309},{"date":"1397/04/11 10:50","price":1310},{"date":"1397/04/11 11:10","price":1311},{"date":"1397/04/11 11:40","price":1310},{"date":"1397/04/11 11:50","price":1328},{"date":"1397/04/11 12:20","price":1324},{"date":"1397/04/11 12:40","price":1316},{"date":"1397/04/11 12:50","price":1317},{"date":"1397/04/11 13:00","price":1309},{"date":"1397/04/11 13:10","price":1307},{"date":"1397/04/11 13:20","price":1295},{"date":"1397/04/11 14:10","price":1285},{"date":"1397/04/11 14:20","price":1293},{"date":"1397/04/11 14:30","price":1296},{"date":"1397/04/11 14:40","price":1295},{"date":"1397/04/11 15:00","price":1300},{"date":"1397/04/11 15:20","price":1302},{"date":"1397/04/11 15:30","price":1300},{"date":"1397/04/11 15:50","price":1304},{"date":"1397/04/11 16:00","price":1302},{"date":"1397/04/11 16:30","price":1297},{"date":"1397/04/11 16:40","price":1299},{"date":"1397/04/11 16:50","price":1298},{"date":"1397/04/11 17:10","price":1303},{"date":"1397/04/11 17:30","price":1304},{"date":"1397/04/11 17:50","price":1300},{"date":"1397/04/11 18:00","price":1295},{"date":"1397/04/11 18:10","price":1291},{"date":"1397/04/11 18:20","price":1290},{"date":"1397/04/11 18:30","price":1289},{"date":"1397/04/11 18:40","price":1284},{"date":"1397/04/11 18:50","price":1282},{"date":"1397/04/11 19:20","price":1285},{"date":"1397/04/11 19:30","price":1288},{"date":"1397/04/11 19:40","price":1289},{"date":"1397/04/11 19:50","price":1291},{"date":"1397/04/11 20:00","price":1289},{"date":"1397/04/11 20:10","price":1286},{"date":"1397/04/11 20:20","price":1288},{"date":"1397/04/11 20:40","price":1285},{"date":"1397/04/11 20:50","price":1288},{"date":"1397/04/11 21:00","price":1291},{"date":"1397/04/11 21:10","price":1293}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398