کمترین: 
913
بیشترین: 
948
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
923
زمان: 
4/11 21:10
قیمت کرون سوئد امروز 11 تیر 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 11 تیر 1397 , 923 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/11 10:20","price":932},{"date":"1397/04/11 10:30","price":933},{"date":"1397/04/11 10:40","price":932},{"date":"1397/04/11 10:50","price":933},{"date":"1397/04/11 11:10","price":932},{"date":"1397/04/11 11:30","price":933},{"date":"1397/04/11 11:40","price":932},{"date":"1397/04/11 11:50","price":948},{"date":"1397/04/11 12:00","price":945},{"date":"1397/04/11 12:20","price":941},{"date":"1397/04/11 12:50","price":938},{"date":"1397/04/11 13:00","price":934},{"date":"1397/04/11 13:20","price":923},{"date":"1397/04/11 13:40","price":921},{"date":"1397/04/11 13:50","price":920},{"date":"1397/04/11 14:10","price":917},{"date":"1397/04/11 14:20","price":922},{"date":"1397/04/11 14:30","price":924},{"date":"1397/04/11 14:50","price":930},{"date":"1397/04/11 15:00","price":926},{"date":"1397/04/11 15:20","price":928},{"date":"1397/04/11 15:30","price":927},{"date":"1397/04/11 15:40","price":932},{"date":"1397/04/11 15:50","price":930},{"date":"1397/04/11 16:00","price":929},{"date":"1397/04/11 16:30","price":927},{"date":"1397/04/11 16:50","price":926},{"date":"1397/04/11 17:10","price":928},{"date":"1397/04/11 17:50","price":926},{"date":"1397/04/11 18:00","price":922},{"date":"1397/04/11 18:10","price":919},{"date":"1397/04/11 18:20","price":918},{"date":"1397/04/11 18:30","price":913},{"date":"1397/04/11 19:00","price":915},{"date":"1397/04/11 19:20","price":918},{"date":"1397/04/11 19:50","price":920},{"date":"1397/04/11 20:00","price":918},{"date":"1397/04/11 20:10","price":917},{"date":"1397/04/11 20:20","price":919},{"date":"1397/04/11 20:30","price":918},{"date":"1397/04/11 20:40","price":916},{"date":"1397/04/11 20:50","price":920},{"date":"1397/04/11 21:10","price":923}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398