کمترین: 
1234
بیشترین: 
1278
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1243
زمان: 
4/11 21:10
قیمت یوان چین امروز 11 تیر 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 11 تیر 1397 , 1243 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/11 10:20","price":1261},{"date":"1397/04/11 10:40","price":1262},{"date":"1397/04/11 10:50","price":1261},{"date":"1397/04/11 11:30","price":1260},{"date":"1397/04/11 11:40","price":1261},{"date":"1397/04/11 11:50","price":1278},{"date":"1397/04/11 12:00","price":1277},{"date":"1397/04/11 12:20","price":1274},{"date":"1397/04/11 12:40","price":1267},{"date":"1397/04/11 13:00","price":1259},{"date":"1397/04/11 13:10","price":1256},{"date":"1397/04/11 13:20","price":1246},{"date":"1397/04/11 13:40","price":1245},{"date":"1397/04/11 14:10","price":1235},{"date":"1397/04/11 14:20","price":1243},{"date":"1397/04/11 14:30","price":1245},{"date":"1397/04/11 15:00","price":1248},{"date":"1397/04/11 15:20","price":1251},{"date":"1397/04/11 15:30","price":1248},{"date":"1397/04/11 15:50","price":1252},{"date":"1397/04/11 16:00","price":1251},{"date":"1397/04/11 16:30","price":1247},{"date":"1397/04/11 16:40","price":1248},{"date":"1397/04/11 17:00","price":1247},{"date":"1397/04/11 17:10","price":1251},{"date":"1397/04/11 17:20","price":1253},{"date":"1397/04/11 17:30","price":1252},{"date":"1397/04/11 17:50","price":1250},{"date":"1397/04/11 18:00","price":1247},{"date":"1397/04/11 18:10","price":1243},{"date":"1397/04/11 18:20","price":1242},{"date":"1397/04/11 18:30","price":1241},{"date":"1397/04/11 18:40","price":1237},{"date":"1397/04/11 18:50","price":1234},{"date":"1397/04/11 19:20","price":1239},{"date":"1397/04/11 19:30","price":1240},{"date":"1397/04/11 19:50","price":1241},{"date":"1397/04/11 20:00","price":1240},{"date":"1397/04/11 20:10","price":1239},{"date":"1397/04/11 20:20","price":1241},{"date":"1397/04/11 20:30","price":1239},{"date":"1397/04/11 20:40","price":1237},{"date":"1397/04/11 20:50","price":1240},{"date":"1397/04/11 21:00","price":1242},{"date":"1397/04/11 21:10","price":1243}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399