کمترین: 
2240
بیشترین: 
2315
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2260
زمان: 
4/11 21:10
قیمت درهم امارات امروز 11 تیر 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 11 تیر 1397 , 2260 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/11 10:20","price":2281},{"date":"1397/04/11 10:40","price":2282},{"date":"1397/04/11 11:10","price":2284},{"date":"1397/04/11 11:30","price":2283},{"date":"1397/04/11 11:40","price":2282},{"date":"1397/04/11 11:50","price":2313},{"date":"1397/04/11 12:00","price":2314},{"date":"1397/04/11 12:10","price":2315},{"date":"1397/04/11 12:20","price":2308},{"date":"1397/04/11 12:40","price":2297},{"date":"1397/04/11 12:50","price":2298},{"date":"1397/04/11 13:00","price":2282},{"date":"1397/04/11 13:10","price":2277},{"date":"1397/04/11 13:20","price":2264},{"date":"1397/04/11 13:40","price":2257},{"date":"1397/04/11 13:50","price":2258},{"date":"1397/04/11 14:10","price":2240},{"date":"1397/04/11 14:20","price":2254},{"date":"1397/04/11 14:40","price":2257},{"date":"1397/04/11 14:50","price":2258},{"date":"1397/04/11 15:00","price":2265},{"date":"1397/04/11 15:20","price":2269},{"date":"1397/04/11 15:30","price":2265},{"date":"1397/04/11 15:40","price":2264},{"date":"1397/04/11 15:50","price":2272},{"date":"1397/04/11 16:00","price":2270},{"date":"1397/04/11 16:30","price":2262},{"date":"1397/04/11 16:40","price":2265},{"date":"1397/04/11 17:00","price":2263},{"date":"1397/04/11 17:10","price":2272},{"date":"1397/04/11 17:20","price":2274},{"date":"1397/04/11 17:30","price":2273},{"date":"1397/04/11 17:50","price":2269},{"date":"1397/04/11 18:00","price":2264},{"date":"1397/04/11 18:10","price":2256},{"date":"1397/04/11 18:20","price":2255},{"date":"1397/04/11 18:30","price":2253},{"date":"1397/04/11 18:40","price":2246},{"date":"1397/04/11 18:50","price":2241},{"date":"1397/04/11 19:20","price":2249},{"date":"1397/04/11 19:30","price":2251},{"date":"1397/04/11 19:40","price":2252},{"date":"1397/04/11 19:50","price":2253},{"date":"1397/04/11 20:10","price":2250},{"date":"1397/04/11 20:20","price":2253},{"date":"1397/04/11 20:30","price":2250},{"date":"1397/04/11 20:40","price":2247},{"date":"1397/04/11 20:50","price":2252},{"date":"1397/04/11 21:00","price":2256},{"date":"1397/04/11 21:10","price":2260}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398